หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รอง เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมฉลองปริญญาบัตร “พุทธศาสตรบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๓๐/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๔๒๙ ครั้ง

ปัตตานี - รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมฉลองปริญญา “พุทธศาสตรบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมเชื่อว่าบัณฑิตสามารถนำศาสตร์ทั้งทางโลก-ทางธรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ และบูรณาการเข้ากับการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายเคลื่อน พุ่มพวง ผู้จัดการโรงเรียนจิปิภพพิทยา จังหวัดปัตตานี นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ร่วมแสดงความยินดีต่อบัณฑิตด้วย นอกจากนี้ พระมหาวิเชียร วชิรธมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ยังได้ให้โอวาทแก่บัณฑิตอีกด้วย

 

รอง เลขาฯ ศอ.บต.มอบปริญญาบัตร “พุทธศาสตรบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิตทุกคน รวมถึงบรรดาญาติสนิท มิตรสหายที่มีความยินดีไม่น้อยไปกว่าบรรดาผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของบัณฑิต สถาบันแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของบัณฑิต คือ การได้สนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ทรงสถาปนาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ที่วัดมหาธาตุ และกระจายวิทยาเขตไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสถาบันที่ให้ทุกคนได้เรียน และศึกษาพระไตรปิฎก ไม่เฉพาะสอนแต่บรรดาพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น แต่ยังสอนให้แก่ฆราวาสอีกด้วย

 


เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รากฐานของพระพุทธศาสนา การเรียน และศึกษาพระไตรปิฎกจะทำให้เรามีจิตใจที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี โดยการนำหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาปรับใช้ ขณะเดียวกัน ก็มีการเรียนวิชาชั้นสูง ซึ่งเป็นการสอนศาสตร์สมัยใหม่ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหาวิทยาลัยทั่วไป ผมเชื่อว่าทฤษฎีศาสตร์สมัยใหม่สามารถนำมาประยุกต์ และบูรณาการเข้ากับคำสอนทางศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นบัณฑิตที่จบจากสถาบันแห่งนี้ จึงเป็นบุคคลที่ผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ทั้งในทางธรรมและทางโลก มีอะไรที่พิเศษกว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วไป สามารถใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข และพัฒนาปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วย

รอง เลขาฯ ศอ.บต.มอบปริญญาบัตร “พุทธศาสตรบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นสถาบันศึกษาของคณะสงฆ์ จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์สถาปนามหาวิทยาลัยว่า “ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์” ภายใต้ปรัชญา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2545 จวบจนถึงปัจจุบัน ใน 3 สาชาวิชา คือ สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการสงฆ์ มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น เฉพาะปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประสาทปริญญาบัตร จำนวน 89 รูป/คน

นอกจากนี้รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ยังได้ร่วมอัญเชิญธงชาติ ธงธรรมจักร และธงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อทำพิธีฉลองเสาธงประจำวิทยาลัยสงฆ์ และในช่วงบ่ายได้เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

 

ที่มา : โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 มิถุนายน 2557 13:39 น.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕