หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อบรมการทำโครงการวิจัยเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๕๙๔ ครั้ง

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มอบหมายให้พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่น ๓ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ -   อาคารบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี มีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ เป็นวิทยากร มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๓ คน

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการและกระบวนการของการทําโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผูเขารับการอบรมใหสามารถทําโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานไดจริง และเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและสามารถเขียนผลงานวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนตําแหนงไปสูระดับตําแหนงชํานาญการพิเศษ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยแนวคิด หลักการ และกระบวนการของการทําโครงการวิจัยในการ ปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อตําแหนงชํานาญการพิเศษ ตั้งต้นแต่การกําหนดชื่อหัวขอการวิจัย ปญหาและวัตถุประสงคการวิจัยในการปรับปรุงงาน จนถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการเขียนรายงานการวิจัยในการปรับปรุงงาน การนําเสนอและวิพากษ โดยเน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปตลอดการฝึกอบรมทั้ง ๓ วัน

ผลจากการอบรมครั้งนี้ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่จากงานประจําที่รับผิดชอบได้ (Routine toResearch)  และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําผลงานวิจัยใหม่ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมทําให้หน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕