หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันที่ ๐๒/๑๐/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๖๒๔ ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ ชั้น๔ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๒ เรื่อง ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๒.๓ เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อสร้างเครื่อข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๙
๑.๒.๔ เรื่อง สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒.๕ เรื่อง หนังสือขอบคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑.๒.๖ เรื่อง การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพิ่มเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
๑.๒.๗ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ

วาระที่ ๒ เรื่องรัลรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมิณการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ...
๔.๓ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
๔.๔ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์
๔.๕ เรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องคำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาติ กับ สำนักปรัชญาการศึกษา ชาร์เวพาลลี ราดาคริชนัน มหาวิทยาลัยอัสสัม ประเทศอินเดีย
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการยกระดับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านการสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


-----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕