หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันที่ ๐๙/๑๐/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๗๕๒ ครั้ง

การประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุม 
๑.๒.๒ เรื่อง การอนุมัติบุคลากรลาออกตำแหน่งบริหารและแจ้งการพ้นจากความเป็นบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง แจ้งผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และขออนุมัติให้บุคลากรเปลี่ยนสายงาน
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ ย้อนหลัง
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับวุฒิศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติและเปิดรับสมัครสอบ
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนกลาง,ขอนแก่น,อุบลราชธานี
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร วข.ขอนแก่น
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาให้เลิกจ้างบุคลากรและรับเงินชดเชย วข.ขอนแก่น
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นบุคลากร อัตราว่าง
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕