หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา
วันที่ ๑๐/๑๐/๒๐๑๕ เข้าชม : ๔๐๐๘ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาจุฬาฯ วังน้อย:  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for Day of Vesak: ICDV) ในฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ได้นัดประชุมคณะกรรมการสภาสากลฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๔๐๑  สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาฯ วังน้อย  ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมจาก ๑๒ ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓

 

 

          จากประชุมครั้งนี้ ได้บทสรุปจากการจัดการที่น่าสนใจหลายประเด็น  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่งพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา ส่วนวันเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  สำหรับรูปแบบของการจัดงานจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ และผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลก

 

 

หัวข้อหลัก (Main-Theme) ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อว่า พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก (The Buddhist Part to World Peace) ในขณะที่หัวข้อย่อยมี ๒ ประเด็นสำคัญ คือ (๑) การศึกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพ (Buddhist Education for Peace) และ (๒) คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม (Buddhist Contribution to Environmental Responsibility)  สำหรับองค์ปาฐกถาพิเศษนั้นคณะกรรมการได้มีมติเชิญศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ ฮาววีย์ จากประเทศอังกฤษ ในขณะเดียวกันในการสัมมนาทั้งสองหัวข้อนั้น คณะกรรมการได้มีมติเชิญนักวิชาการจำนวน ๘ รูป/คนจาก ๔ ทวีปมาเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอมุมมองของพระพุทธศาสนาต่อประเด็นสันติภาพและสิ่งแวดล้อม

 

 

               ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า  “การประชุมนานาชาติครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งในทางวิชาการและในการมาประชุมฉลองประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน โดยมีชาวพุทธนานาชาติจำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน ถือเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกพร้อมกับชาวโลกให้สมกับประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก นอกจากจะนำความเป็นเอกภาพของชาวพุทธทั่วโลกมาสู่ประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นการร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศในการถวายเป็นพุทธบูชาและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษานี้ด้วย

 

           "ในขณะที่ชาวโลกกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความรุนแรง ดังที่เกิดขึ้นในซีเรีย และตะวันออกกลาง จนนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกนั้น  องค์การสหประชาชาติพยายามที่จะแสวงหาช่องทาง และเครื่องมือในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น เพื่อย้ำเตือนให้ชาวโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก จึงได้ยกประเด็น "พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก" ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในการพูดคุย และแลกเปลี่ยนในเวทีของการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ เพื่อที่จะชี้ใ้หเห็นว่าพระพุทธศาสนามีบทบาท และคุณูปการต่อการสร้างสันติภาพในโลกนี้อย่างไรศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต กล่าวเสริม

                   

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕