หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมทูตไทยร่วมถกสภาศาสนาโลก
วันที่ ๑๙/๑๐/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๘๕๖ ครั้ง

พระธรรมทูตไทยร่วมถกสภาศาสนาโลก

พระธรรมทูตไทยร่วมถกสภาศาสนาโลก นำเสนอพุทธสันติวิธีแก้ความขัดแย้ง : สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร รายงาน

 

                ช่วงนี้ชาวพุทธส่วนหนึ่งในประเทศไทยกำลังสร้างวิวาทกรรมกันในหลายๆกรณี ล่าสุดก็กรณีหนังเรื่อง "อาบัติ" ถูกคัดค้านเปลี่ยนมา "อาปัติ" โดยบอกว่ามาจากภาษาบาลีคือ "อาปตฺติ" แต่คำว่า "อาปัติ" ไม่เคยมีการใช้ในภาษาไทยมาก่อน จะเป็นการเลี่ยงบาลีหรือไม่วิญญูชนพิจารณาเอาเองเถิด

                ขณะเดียวกันยังมีชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตออกไปประกาศหลังธรรมในพระพุทธศาสนาในต่างแดน บางบทบาทมีความสำคัญแต่น้อยนักที่สังคมไทยจะได้รับทราบ อย่างเช่นขณะนี้ตัวแทนพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาในนามคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  ได้เข้าร่วมประชุมสภาศาสนาโลก เมืองซอลท์เลค ซิตี้ รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

  พระครูสิริอรรถวิเทศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค.นี้  โดยผู้นำศาสนาทั่วโลกมาชุมนุมกับทุกๆ ๔ ปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้หลักศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ ตลอดถึงวิชาการต่างๆ ช่วยเหลือมนุษยชาติของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วม โดยมีการสัมภาษณ์และเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดให้บุคคลเข้ามาศึกษาต่อไป

 

  "สำหรับอาตมานั้นได้มีการนำเสนอหลักในการสร้างสันติสุขตามแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นเครื่องมีในแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชุมชนโลกต่อไป" เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวและว่า

 

 

 ในการประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในการดูแลลูกสร้างสันติสุขเป็นอย่างมาก โดยมีการประชุมหัวข้อย่อยตามห้องต่างๆ โดยอาตมาได้เข้าร่วมการเข้าร่วมฟังการอภิปรายกลุ่มของคณะภิกษุณีจากวัด Ten thousand Buddhas เรื่องการเข้าสู่ชีวิตพรหมจรรย์ของความเป็นภิกษุุณี (Parliament of World's Religions, Salt Lake City, Utah 2015) และการแสดงของเยาวชนทั่วโลกในการประชุมสภาศาสนาโลก ที่โบสถ์คริสต์นิกายมอมอนในรายการ Many faiths one family

 

 

ผู้บริหาร'มจร'ร่วมฉลอง90ปีก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์จีน

                ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 90 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน (Buddhist College of Minnan) ณ เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพระธรรมาจารย์เซี๊ยะเฉิง ประธานพุทธสมาคมจีน (พระสังฆราช) เป้นประธานฝ่ายสงฆ์และ ท่านเจียนเจี๊ยนหย่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงศาสนาจีน เป็นปรานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีคณะสงฆ์และภิกษุณีทั่วประเทศพร้อมผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในประเทศต่างๆ มาร่วมงานกว่า 2,000 รูป/คน

 

 

วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐบาลจีน ซึ่งเปิดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการกำกับของพุทธสมาคมจีน มีการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในสองส่วนคือ ส่วนสำหรับพระสงฆ์ มีพระสงฆ์เป็นผู้บริหาร และส่วนสำหรับภิกษุณี มีภิกษุณีเป็นผู้บริหาร ซึ่งทั้งสองส่วนนั้น มีท่าน พระธรรมาจารย์เซิ้งฮุย นายกพุทธสมาคมเมืองหูหนาน เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาว่า “การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานนี้ เป้าหมายก็เพื่อนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตและสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั่วไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเน้นที่เมตตาธรรม พระสงฆ์และภิกษุณีที่ศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ เมื่อมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ก็พร้อมที่จะดูแลและสั่งสอนผู้คนและทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์ เพราะการเรียนก็เพื่อการบริการสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างเหมาะสม

 

 

ด้านความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ได้มรการสานสัมพันธ์กันมาโดยตลอดและเมื่อ ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยื่ยมเยือนและปรึกษาหารือด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่าง ๒ สถาบันและได้เชื่อมสัมพันธ์ทางด้านการจัดการศึกษาตลอดมา

                สำหรับเมือง เซียะเหมิน เป็นเมืองในมณฑลฝูเจี้ยน มีพื้นที่ 1,565 ตร. กม. อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับทะเลจีนใต้ ตรงข้ามกับ “เกาะไต้หวัน” มีชื่อตามภาษา ฮกเกี้ยนว่า อามอย หมายความว่า ประตูคฤหาสน์ เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะ มีสัญลักษณ์เป็นนกกระยางขาว เซี๊ยะเหมินได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387  โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต จากนั้นในปี ค.ศ. 1981 เมืองเซี๊ยะเหมินได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า Special Economic Zone หนึ่งในห้าของประเทศที่ประกอบด้วย จงไห่ ซัวเถา เซินเจิ้น และ ไหหลำ เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น

                ในเมืองเซี๊ยะเหมินมีวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หมินหนานคือ วัดหนานปู่โถ (Nanputuo) ตั้งอยู่ทางชานเมืองทิศใต้ของเซี๊ยะเหมิน สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30,000  ตารางเมตร เพื่ออุทิศให้กวนหยิ เทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งภายในโถงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ มีรูปเจ้าแม่กวนอิมถึง 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ นอกนี้ยังเป็นที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับพุทธศาสนา และพระพุทธรูปที่ได้มาจากประเทศพม่า

                ศาสนกิจเหล่านี้คือเหรียญอีกด้านหนึ่งที่มีอยู่

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20151019/215394.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕