หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๔/๑๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๘๒๑ ครั้ง

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓

ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา


โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕
(ธ), รองแม่กองธรรมสนามหลวง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ เป็นองค์กล่าวถวายรายงาน


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" และพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา"

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพระสังฆาธิการ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ในฐานะผู้สนองงานคณะสงฆ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสัมมนาในครั้งนี้ โดยความเห็นของมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาภารกิจงานคณะสงฆ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นำไปสู่การปฏิรูปพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่คณะสงฆ์และการพระศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดังนี้


๑. เพื่อรับฟังความเห็นของนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบัน ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์ โดยยึดหลักและแนวปฏิบัติการบริหารงานของคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ และงานด้านอื่นๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา

๓. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น

การจัดระดมความคิดเห็น ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑
จัดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประสานดำเนินจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ผลการดำเนินการเสวนาตามกรอบภารกิจงานคณะสงฆ์ แล้วนำมาประมวลเป็นผังมโนทัศน์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งที่ ๓ นี้
กิจกรรมดำเนินการ ในช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยตามภารกิจงานคณะสงฆ์ เสวนาเสนอความเห็นทั่วไป และสรุปการสัมมนา
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดในหนกลาง และหนใต้ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอในเขตภาค ๒ ผู้บริหาร บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสอนศีลธรรม จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว Yanaveero Phikkhu


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕