หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่ ๐๖/๐๒/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๕๕๓ ครั้ง

 

 

การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘

พระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของมนุษยชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าจนพบและเผยแผ่แก่หมู่ชนสืบมา โดยมีฐานการเริ่มต้นอยู่ในเขตเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนมีบทบาทเป็นหนึ่งในองค์กรนำสำคัญ ทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาตลอดจนการให้การศึกษาและเผยแผ่ เฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดการสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้ว ๗ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๑๑ ปี ของพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์– เงื่อมอินทปัญโญ)

จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชาติภูมิสถานของพุทธทาสภิกขุและได้ริเริ่มการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในขณะที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสืบสานงานของพุทธทาสภิกขุ มีเป้าหมายการขยายงานนานาชาติตามปณิธานและแนวทางของพุทธทาสภิกขุโดยได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว จึงมีความตกลงให้การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ และ การสัมมนาวิชาการนานาชาติ พุทธทาสศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการจัดเนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม”(Dhamma and society)โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติ ได้แก่ จิตใจและปัญญาญาณ(Mind&Spirituality) , เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน(Economic&Sustainable Development), สังคมกับการเมือง(Socio-politics)และ การสานงานของพุทธทาสภิกขุ
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ibrs2017.org


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕