หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10...
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๐๙๕ ครั้ง

 พระองค์โสมฯ เสด็จงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 60  เลขาธิการสหประชาชาติ แนะใช้หลักธรรมพระพุทธเจ้าลดกิเลส ขณะที่เลขาธิการยูเนสโก ระบุหลักอหิงสา สร้างสังคมสันติภาพโลกได้แท้จริง ด้าน อธิการบดี มจร.เผย ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10... 

8 พ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา โดยมีผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ เข้าร่วม 84 ประเทศ กว่า 1,000 คน  ซึ่งการประชุมช่วงเช้าพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธ  จากนั้น นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีผู้นำชาวพุทธ ว่า วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นั้น ได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ชาวโลกเป็นอันมาก คำสอนของพระองค์ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 จึงมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกนับแต่นั้นมาประเทศต่างๆจึงได้ผลัดกันเป็นผู้ประสานงานจัดพิธีเฉลิมฉลองวิสาขบูชาทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานประจำภูมิภาคในประเทศต่างๆ


นายออมสิน กล่าวต่อไปว่า ตนเชื่อว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี้ พระพุทธองค์ได้เสนอทางสายกลาง หรือที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 เริ่มจากมีความเห็น ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิ มีสติ เพียรพยามยาม ไม่ประมาท การพัฒนาเช่นนี้ เป็นการพัฒนาแบบองค์ร่วมไม่แยกสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ที่เหมาะสมนำมาปรับใช้แก้วิกฤติสังคมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน


ด้าน นายโตนิโอ กูแตรโรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ส่งสาส์นในพิธีวิสาขบูชาโลกความว่า ขอส่งความปรารถนาดีฉลองวิสาขบูชาโลก ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้  และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราทุกคนมาร่วมรำลึกคำสอนพระพุทธเจ้า ซึ่งตั้งแต่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเข้ามาสู่โลกนักบวช พระองค์ทรงเห็นถึงความทุกข์ ว่ามนุษย์มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาต่อโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้โลกจะไม่สันติภาพได้เลยตราบใดที่ยังมีภัยอันตราย ไม่มีความปลอดภัย ทุกคนยังมีการกีดกันบาดหมางกันอยู่ และไม่มีอนาคตที่ยั่งยืนตราบที่มนุษย์ยังหลงในกิเลสอยู่ โดยในวันวิสาขบูชานี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันฉลองในพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า มาร่วมแสดงออกถึงความปรารถนาดี และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


นางไอรินา โบโกวา เลขาธิการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ส่งสาส์นความว่า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับสันติภาพโลก ความยุติธรรมที่ยังยืน มาเป็นเวลากว่า 2,500 ปีแล้ว คำสอนเบื้องต้นของพระองค์ได้กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์ 8 คือ หนทางดับทุกข์ ผ่านความรู้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้มา ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติ การกระทำ หรือกฎแห่งธรรม ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธองค์ ได้เน้นความเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา หรือ พรหมวิหาร 4  ที่พวกเราสามารถพัฒนาความรู้นี้ได้ด้วยความสามารถของเราจากการปฏิบัติ และการศึกษา ดังนั้น พวกเราต้องการเตรียมพร้อมที่จะศึกษา เพื่อให้รู้โลกของความสับสน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะแยกออกจากกันไม่ได้ เป้าหมายหลักต้องพัฒนาทักษะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชากรโลกด้วยความยุติธรรม และไม่มีการเบียดเบียนหรืออหิงสา โดยต้องเริ่มต้นจากจิตใจของวัยรุ่นก่อน ซึ่งเป็นหัวใจหลักการพัฒนาของยูเนสโก  

ในเวลา 14.30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร มจร.ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพระพุทธรูป เครื่องไทยธรรมแด่ประมุขสงฆ์ จากนั้นเสด็จกลับ ซึ่ง พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา ได้สิ้นสุดแล้ว ซึ่งจากนี้ไป จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวเรื่อง การใช้สติในการบำบัดความเครียด ของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา  นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง 3 นิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ซึ่งมีประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11-15  พฤษภาคม รวมถึงจะเสนอบรรจุรายงานทางวิชาการเรื่องสติ สมาธิ และพระไตรปิฎกสากล ไว้ในปฏิญญาที่จะมีการประกาศที่ประเทศศรีลังกาในวันที่ 13 พฤษภาคม ด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดวิสาขบูชาโลกในปี 2561 ประเทศจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   


ในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ที่พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล พศ.  และ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้นำชาวพุทธ ผู้บริหารมจร. นักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

.... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/572787.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕