หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย
วันที่ ๑๙/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๕๖๖ ครั้ง

 กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย

 
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทยผู้บริหารม.มหาจุฬาฯ ที่เกื้อหนุนการศึกษาของ
พระสงฆ์ชาวกัมพูชาถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้( 18 พ.ค.) ที่อาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่ ผู้บริหารมจร.ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสภามจร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 2 ในฐานะ อธิการบดีมจร. และพระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร. โดยมีเจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ 
               
ทั้งนี้เจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ มีพระดำรัสว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาศิริวัฒน์ ถวายแด่พระพรหมบัณฑิต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาเสนา ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธีวีรบัณฑิต นับเป็นเกียรติอย่างสูงในการเสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการทูต ที่จะมอบให้แก่ผู้นำประเทศ ทูต หรือบุคคลที่มีความสำคัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้ง 2 ประเทศ สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารมจร. ที่ให้การอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์จากกัมพูชาที่มาเรียนที่มจร. เนื่องในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารมจร.จะสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป 

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีที่มจร. ให้การสนับสนุนกัมพูชาในการเรียนการสอนสำหรับพระสงฆ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มี 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันด้วย สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์กัมพูชา เช่นเดียวกับการถวายสมณศักดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับพระสงฆ์​

ด้านพระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชามี 5 ลำดับชั้น โดยชั้นมหาศิริวัฒน์ คือชั้นสูงสุด ลำดับรองลงมาคือ ชั้นมหาเสนา ซึ่งคณะสงฆ์ของมจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกัมพูชา ส่วนฆราวาสนั้น เท่าที่ทราบก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจชาวจังหวัดราชบุรี 2 คน ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชา ซึ่งการที่ทางกัมพูชา ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางมจร. ให้การสนับสนุนทั้งพระสงฆ์ และฆราวาสชาวกัมพูชา ที่มาเรียนที่มจร.เป็นอย่างดี อีกทั้งมจร.ยังมอบทุนการศึกษา ให้แก่พระสงฆ์ชาวกัมพูชาทุกปี ปีละประมาณ 20 ทุนด้วย โดยปัจจุบันมีพระสงฆ์กัมพูชาเรียนที่มจร.ประมาณ 300 รูปขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ เดลินิวส์

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕