หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.บุกยูเอ็นดูลาลีสร้างสันติภาพโลก
วันที่ ๑๔/๐๖/๒๐๑๗ เข้าชม : ๖๗๔ ครั้ง

 

มส.บุกยูเอ็นดูลาลีสร้างสันติภาพโลก

มส.บุกยูเอ็นดูลาลีสร้างสันติภาพโลก

พระพรหมบัณฑิตอธิการบดี'มจร' ได้สิทธิ์ร่วมถกทุกเวลา

 

 

 

 

โอกาสที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประจำปี ครั้งที่41/2560 และงานฉลองวัดมงคลรัตนารามครบ 35 ปีที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมพ้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงพระธรรมเทศนา "ขันติโสรัจจกถา" เรื่องความอดทนและความเสงี่ยมตน เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ  

 

 


ต่อมาวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 พระพรหมบัณฑิตและคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะห้องประชุมของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นผู้นำชม

 

 


จากนั้นพระพรหมบัณฑิต ได้ทำบัตรผ่านเข้าออกสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติได้ตลอดเวลาในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC - Economic and  Social Council)

 

 


เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่องค์การสหประชาชาติแล้ว พระพรหมบัณฑิต นำคณะเข้าประชุมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกขององค์กรสตรีเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก (GPIW) และองค์กรเรียวยูไกนานาชาติเพื่อการแสวงหาทางจิตวิญญาณ (ITRI) ซึ่งต่างก็เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกับสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) พร้อมกันนี้ยังได้มอบหนังสือพระไตรปิฎกสากลกับบุคคลต่างๆด้วย

 

 


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางศาสนาต่างๆ นักวิชาการพระพุทธศาสนาและกลุ่มคนทั่วไปได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพโลกลดความขัดแย้งระหว่างศาสนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตามลำดับดังต่อไปนี้
             

 

 

1) การจัดประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 1543 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์นิกายเนนบุตซูชุ ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แห่งโลก ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประชุมครั้งนี้เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแผ่ศาสนา และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชมมายุครบ 72 พรรษา
             

 

 

2) การประชุมสภาผู้นำศาสนาแห่งโลก ระหว่าง วันที่ 12 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ จัดประชาสภาผู้นำศาสนาโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ การประชุมครั้งนี้ มุ่งสงเสริมเรื่องความร่วมมือทางศาสนาในการแก้ปัญหาความรุนแรงและสร้าง สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก
             

 

 

3) การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ ระหว่างวันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ จัดประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เน้นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น เรื่องสันติภาพและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
             

 

 

4) การประชุมเถรวาทและมหายาน ระหว่าง วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางพระ พุทธศาสนา ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ แสวงหาหนทางทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่
             

 

 

5) การสัมมนาร่วมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในประเด็นความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาระหว่างอีหร่านกับไทย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ มีนักวิชาการทั้งสองศาสนาเข้าร่วมกว่า 950 รูป/คน
             

 

 

6) การประชุมการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน พ.ศ.2557 โดยมีผู้นำศาสนา 5 ศาสนาจาก  10 ประเทศในประชาคมอาเซียน 80 คน รวมถึงคนไทยร่วมงานประมาณ 500 คน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ภายใต้การดำเนินการของโครงการปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษา มจร. โดยเริ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557  ที่ มจร.วังน้อย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
             

 

การประชุมครั้งนี้ผู้นำทั้ง 5 ศาสนาเห็นชอบในปฏิญญาที่ตกลงร่วมกัน ดังนี้ คือ 1.ส่งเสริมขันติทางศาสนาตามประกาศของยูเนสโก ปี ค.ศ.1995  2.จะดำเนินการเสวนาต่อไปและเสริมสร้างเครือข่ายของผู้นำศาสนา ส่งเสริมกันและกัน 3.เพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีความรู้ในศาสนาของตนเองและศาสนา อื่นๆ 4.เพื่อดำเนินแบบต่อเนื่องไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสันติภาพ เข้าใจถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.จะกระทำให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างกันเพื่อความเป็นเอกภาพของผู้นำศาสนา และ 6.เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ไม่ให้ศาสนาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและสื่อมวลชน

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/83090

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕