หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระสังฆราชประทานพระโอวาทงานวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๐๗/๐๗/๒๐๑๗ เข้าชม : ๕๔๒ ครั้ง

 

พระสังฆราชประทานพระโอวาทงานวันอาสาฬหบูชา

 

 

พระสังฆราชประทานพระโอวาทงานวันอาสาฬหบูชา

 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมประทานพระโอวาท

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเจริญจิตภาวนา และประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

 

"ท่านทั้งหลายมาพรั่งพร้อมกันในวันนี้ เพราะมีคุณธรรมสำคัญร่วมกันประการหนึ่ง ซึ่งประสานน้ำใจกันไว้ให้สนิท เสมือนญาติร่วมสาโลหิตเดียวกัน คุณธรรมสำคัญข้อนั้น คือ 'ความสามัคคี'

 

ทุกท่านคงตระหนักดีอยู่แล้วว่า พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเพียรพยายามมาโดยตลอดรัชสมัย ในการพระราชทานพระบรมราโชวาท เน้นย้ำให้คนไทยทุกคน มีสติระลึกรู้อยู่ในความเป็นชาติไทย ให้รู้รักสามัคคี ให้ปรองดอง กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจะได้สรรค์สร้างบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความวิวาทบาดหมางและเบียดเบียนกัน

 

จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานนั้นๆ สืบมา สมควรที่เราชาวไทย จะได้สนองพระเดชพระคุณ ด้วยการสมัครสมานกลมเกลียวกัน เพื่อจะได้เป็นที่ทรงเบาพระราชหฤทัยผ่อนคลายพระกังวล

 

แต่ละยุคแต่ละสมัยในบ้านเมืองเรานี้ อาจมีบางเวลาที่บาดหมางกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง แตกแยกทางความคิดกันบ้าง เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร ถ้าคนไทยทั้งหลายเป็น 'บัณฑิต' มีปัญญาและมีความสุจริตเป็นพื้นฐาน ไม่ช้านานเราก็จะสามารถกลับมาสมัครสมานกันได้ดังเดิม

 

แต่ถ้าเป็นตรงกันข้าม คือถ้าคนไทยไม่มีคุณธรรมความดี โดยเฉพาะขาดสติและขาดปัญญา ก็เท่ากับว่ากลายเป็น 'คนพาล' กลายเป็นคนโง่เขลา ไม่มีทางกลับมาประสานน้ำใจกันได้ดังเคย

 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเตือนพุทธบริษัทไว้ว่า 'ถ้าแม้นสัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย'

 

อาตมภาพจึงขอฝากข้อคิดเป็นคำถามไว้ว่า คนไทยในทุกวันนี้ปรารถนาจะเป็นบัณฑิต หรือปรารถนาจะเป็นคนพาล

 

ถ้าปรารถนาเป็นสัตบุรุษคนดี ก็จงรีบเชื่อมน้ำใจกันให้สนิทโดยเร็ว หยุดการถือเขาถือเรา จงสงบเวรภัยต่อกัน เพื่อยังความเจริญรุดหน้าของบ้านเมืองให้บังเกิดมียิ่งๆ ขึ้นไป อันนับเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ได้อย่างดีที่สุด"

..............................

(หมายเหตุ : ข้อมูลจากเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช)

 

ทีมา : http://www.banmuang.co.th/news/education/84982

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ครม.อนุมัติให้ทำMOUระหว่าง"มจรในฮังการี"กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร  
  พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT  
  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรสามเณร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
  มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕