หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยรอบแรก
วันที่ ๑๑/๐๗/๒๐๑๗ เข้าชม : ๕๕๑ ครั้ง

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยรอบแรก

 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยประจำทุกปี โดยในปีนี้มีหลักสูตรที่จะต้องประเมินทั้งสิ้น 228 หลักสูตร และอีก 33 ส่วนงานจัดการศึกษา  
โดยกำหนดการตรวจประเมินสามารถดูได้ที่  กำหนดการตรวจประเมิน
       
       ในการประเมินครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินทั้งสิ้น ๗ ส่วนงาน ดังนี้
1.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
2.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
3.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
4.บัณฑิตวิทยาลัย
5.วิทยาเขตสุรินทร์
6.คณะมนุษยศาสตร์
7.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 
        ในการนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงาน ที่ให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินการศึกษาของส่วนงาน และเป็นเครื่องชี้วัดการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
         อนึ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เสียสละเวลา กำลังแรงกาย และสติปัญญา เพื่อให้การดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ครม.อนุมัติให้ทำMOUระหว่าง"มจรในฮังการี"กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร  
  พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT  
  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรสามเณร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
  มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕