หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่ายจัดเทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ ๑๔/๐๘/๒๐๑๗ เข้าชม : ๓๔๒ ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่าย จัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐" (คลิกดูภาพกิจกรรม)

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี,หมู่บ้านรักษาศีล ๕, ชมรมรังสิตรวมใจ,ชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์ของพระเทพรัตนสุธี และศูนย์การค้าตลาดรังสิต จัดงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้    
(๑) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
(๒) เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ
(๓) เพื่อจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
(๔) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมโดยคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชนของตนเอง

(๕) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม (นโยบายประชารัฐ) มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กิจกรรมเริ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์, ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และประธานชมรมรักษ์ วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทน๕ ภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษา ถวายสักการะประธานในพิธี   ต่อด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย, เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ, เจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตา จากน้น ผู้แทนคณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร
               เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถวายรายงานฯ
           เวลา ๑๐.๒๐ น. ฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตาหารเพลภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังเทศน์มหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย พระครูปลัดวีรวัฒน์(สินธุ์) ภูริทตฺโต วัดหมอนไม้ อุตรดิตถ์),พระครูวินัยธรยุทธภพ อตฺถยุตฺโต พระใบฏีกาวีระธนา อภิปุญฺโญและทศพล หิมพานต์ ศิลปินนักร้อง

                เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีถวายผ้าไตรจีวร นักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬา จำนวน ๑๐๐ รูป และทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดงานเทศน์มหาชาติฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่คณะครุศาสตร์ได้จัดงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะครุศาสตร์  เป็นส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและร่วมมือผนึกกำลังการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการเทศน์มหาชาติ”
คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นำเสนอข่าว : พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕