หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"มจร4.0"สุดล้ำ!ใช้ E-meeting มุ่งพัฒนาสู่ EdPEx
วันที่ ๓๑/๑๐/๒๐๑๗ เข้าชม : ๖๑๓ ครั้ง

 

"มจร4.0"สุดล้ำ!ใช้ E-meeting มุ่งพัฒนาสู่ EdPEx

 

 

"มจร4.0"สุดล้ำ!ใช้ E-meeting มุ่งพัฒนาสู่ EdPEx

 

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ"มจร" เผยได้นำการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting มาใช้เป็นครั้งแรกของ "มจร" สอดรับแผนชาติฉบับที่ 12 หวังลดขยะสำนักงาน และแผนประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ "EdPEx"

 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และหลักสูตรสาขาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ซึ่งวางสถานะ (Positioning) ตัวเองให้เป็น Smart College ให้ได้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) นี้ ได้นำระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting หรือ Paperless Meeting มาใช้ในการประชุมครั้งแรกของมหาจุฬาฯ เพื่อลดเอกสารที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้สามารถลดท้นทุนการผลิต และขยะที่กำลังท่วมสำนักงาน ทั้งนี้ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
พระมหาชํานาญ มหาชาโน เป็นผู้อำนวยการ และทีมงานได้เข้ามาช่วยวางระบบ และสนับสนุนการดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้ จะยกระดับสู่การประชุมของสภาวิชาการในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ต่อไป

 

การประชุมแบบ E-Meeting เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม การนําเรื่องที่เสนอ เข้าสู่วาระต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการ ประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และในระหว่างดําเนินการประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้

 

แนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่การใช้เทคโนโลยีซึ่งนับวันจะมีราคาถูกลงเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ (Digital Organization) นั้น จะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติไปสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการประจำวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุลได้ย้ำว่า หากวิทยาลัยจะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงแล้ว เครื่องมือในการประเมินก็ควรจะสอดรับกับการเป็นนานาชาติเช่นเดียว ซึ่ง EdPEx จะเน้น 7 มิติ คือ การนำองค์กร กลยุทธ์ ผู้เรียน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์

 

"หลังจากนี้ วิทยาลัยฯ ซึ่งได้คะแนนการประเมินในระดับส่วนงาน 4:68 อยู่ในระดับดีมากนั้น จะนำเสนอแนวทางการประเมินแบบ EdPEx ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สกอ. ได้เสนอแนะเอาไว้ และกรรมการประจำวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินการ ไปให้คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อขอรับการประเมินส่วนงานโดยใช้ ExPEx ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการอุดมศึกษาจะจัดส่งที่ปรึกษามาช่วยวางระบบพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ทั้งการพัฒนาระบบ และพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินอย่างเป็นทางการในอีก 2 ปีข้างหน้าต่อไป ในขณะระดับหลักสูตรของวิทยาลัยทั้งระดับปริญญา และเอก ที่ได้คะแนนประเมินในระดับ 4:10 และ 3:58 นั้น วิทยาลัยจะเร่งยกระดับการประเมินเพื่อเข้าสู่ TQR ซึ่งอยู่ในฐานของ สกอ. ต่อไป" ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าว

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/94524

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕