หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
วันที่ ๑๖/๑๐/๒๐๑๘ เข้าชม : ๕๘๑ ครั้ง

 

เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

  • Share:
  •  

ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หนึ่งในแนวทางสำคัญการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

จุดมุ่งหมายคือ การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. โดยมี ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นประธานกรรมการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ นางสุกัญญา งามบรรจง เป็นรองประธานกรรมการ

โดยมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษา และพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นคณะกรรมการอีก 10 คน ประกอบด้วย ผศ.บรรจบ บรรณรุจิ, น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธุ์, นายศิริธัช โรจนพฤกษ์, นายพีระ รัตนวิจิตร, นายศรีชัย พรประชาธรรม, นายจงภพ ชูประทีป, นายอโณทัย ไทยวรรณศรี, นายพิเชฎษ์ จับจิตต์, น.ส.รัตนา แสงบัวเผื่อน และ น.ส.ประภาพรรณ แม้นสมุทร

คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากภาคส่วนต่างๆ กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ รมว.ศึกษาธิการมอบหมาย

และล่าสุดจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง พระสอนศีลธรรม ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ทำงานกับเด็ก เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับทราบสาเหตุของปัญหาในการจัด การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนยุคปัจจุบัน ทั้งยังได้รับฟังข้อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมด้วย

ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปสังเคราะห์เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ผ่านคณะอนุกรรมการ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และ ด้านอบรมและพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 6 ด้าน จะสรุปผล นำเสนอแผนการ และแนวทางแก่คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการต่อไป

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่า จากการประชุมรับฟังความเห็น สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ ปฏิรูปครูผู้สอน ทั้งความเข้าใจในสาระ ทักษะการสอน การวัดผลครูควรเป็นแบบอย่างสำคัญของนักเรียนในโรงเรียน


เพื่อเป้าหมายสำคัญคือเด็กนักเรียนต้องมีเบญจศีลและเบญจธรรมอยู่ในวิถีแห่งการดำเนินชีวิต และครูผู้สอนจะต้องบูรณาการการเรียนการสอนอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นมิติที่สัมพันธ์กันระหว่างหลักธรรมที่เป็นแก่น แล้วไปเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆที่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกและชีวิตจริง กระตุ้นผู้เรียนให้เข้าใจและศรัทธา โดยเฉพาะการนำสติและสมาธิมาเป็นฐานในการช่วยกล่อมเกลาเพื่อให้สามารถมีสติและปัญญาเอาตัวรอดได้

“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การดำเนินการเรื่องนี้ของกระทรวงศึกษาธิการ นับได้ว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพราะคงต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเท่าที่ควร

และปัญหานี้หมักหมมมานาน โดยเกิดจากทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ ครูผู้สอนไม่พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่สนใจ เกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าเรียน

โจทย์ใหญ่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือ จะทำอย่างไรให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาพระพุทธศาสนา ว่า การนำหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วเกิดผลดีเพียงใด

นับเป็นบทพิสูจน์ฝีมือคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ในการปลูกฝังรากแก้ว “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้กับอนาคตของชาติอย่างแท้จริง!!!

ทีมข่าวศาสนา

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1397081

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕