หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งแนวทางการเพิ่มและปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร มจร
วันที่ ๑๗/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๓๔๙ ครั้ง

        ตามที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษา หรือปรับวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ แก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ปรากฎว่าได้มีบางส่วนงานไม่เข้าใจหลักปฏิบัติ บางครั้งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเสียประโยชน์และเวลาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้แนวปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ตามขั้นตอน ดังนี้

        ๑.  ต้องทำเรื่องขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
        ๒.  ต้องทำเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจนถึงคณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงศึกษาต่อได้
        ๓.  ในการณีที่เป็นบุคลากรสังกัดวิทยาเขต ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขต และต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวประกอบการพิจารณา
        ๔.  ต้องมีรายงานผลการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ
        ๕.  ต้องมีเอกสารที่แสดงว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
        ๖.  ต้องระบุภาระงานควบคู่กับตำแหน่งหน้าที่ และอัตรเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน

         บุคลากรมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาต่อ หากยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนดังกล่าว ให้รีบดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๑๓๐,๑๖๔,๑๗๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๓๐ น. ในวันทำการของมหาวิทยาลัย

นำเสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕