หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๗/๐๑/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๕๐๗ ครั้ง

             เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถานำ ในโครงการสานเสวนา เรื่อง "การพัฒนาข้อสอบข้อสอบกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" 
              การประชุมจัดทำข้อสอบกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ กว่า ๑๕๐ รูป/คน โดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ
              การสานเสวนาครั้งนี้ ถือว่าก้าวสำคัญ ในการสร้างมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๔ ด้าน คือ เนื้อหา  การถ่ายทอดวิชาการ กระบวนการวัดผล และผู้สอน
              พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "การพัฒนาข้อสอบกลาง ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาของแต่ละรายวิชา สิ่งที่จะได้คือองค์ความรู้ของนิสิตจะเพิ่มขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร  การเรียนการสอนครบตามหลักสูตรและเนื้อหาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ  เป็นการมุ้งเน้นแก้ไขคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งปลุกผังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า ตามเกณฑ์และการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.

สรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕