หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งทุกส่วนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณภายในส่วนงาน
วันที่ ๐๘/๐๒/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๕๙๖ ครั้ง

แจ้งทุกส่วนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณภายในส่วนงาน

ด้วยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุงรายละเอียดพร้อมทั้งวงเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ตามมติคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้มีบันทึกข้อความแจ้งทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณภายในส่วนงานให้แล้วเสร็จ แล้วส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีต่อไป

จึงขอให้ทุกส่วนงานเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕