หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.ปรับหลักสูตรใหม่เติมแนวคิดสมานฉันท์
วันที่ ๑๔/๐๓/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๑๒๓๒ ครั้ง

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พระธรรมโกศาจารย์ อธิบการบดีมจร.ได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาของมจร.ทุกรายวิชา โดยให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างประ โยชน์ให้แก่สังคมเข้าไปด้วย โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนใน ๓ ส่วน คือ ๑.เรียนตามตำรา หลักคัมภีร์ ทฤษฎีต่าง ๆ ๒.เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ และ ๓.พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งการปรับหลักสูตรใหม่ของมจร.นั้น จะทำให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันการจัดเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมจร.จะสอดแทรกคำว่า สมานฉันท์ สันติภาพ และเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย เพื่อให้นักศึกษายึดเป็นกรอบดำเนินงานทุกเรื่อง ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสันติภาพ
 
พระมหาสมจินต์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มจร.ยังได้ปรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยได้ให้กรอบการดำเนินงานไปว่า ควรที่จะจัดงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนให้มากขึ้น ไม่ควรเน้นเฉพาะแต่กลุ่มนักศึกษาของ มจร.เท่านั้น ซึ่งต่อไปในอนาคตการจัดการการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมจร.จะเป็นไปตามปรัชญาที่จะเกิดขึ้นใหม่ของมจร.ว่า ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการให้คนได้พัฒนาจิตใจ และสังคม
 
ด้าน ดร.พระมหาหรรษา ธรรมฺหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. กล่าวว่า ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ทาง มจร.ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จะจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “สมานฉันท์ : ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย” เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนและวิธีการสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งนำผลการสัมมนาไปนำเสนอต่อรัฐบาลด้วย หลังจากนั้นจะนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรวิชาว่าด้วย การจัดการความขัดแย้ง โดยจัดสอนในระดับปริญญาตรีและโทของมจร.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งให้แก่นักศึกษา ในการนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานในสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการปรับหลักสูตรที่ต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมมากที่สุด.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕