หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รัฐบาลอนุมัติงบกลาง 64,549,165 บาท จัดงานวิสาขบูชา ปี 2550
วันที่ ๐๒/๐๕/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๗๙๒ ครั้ง

         เมื่อเวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่  ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา   วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2550  ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2550  ของแต่ละหน่วยงาน  จำนวน 64,549,165 บาท  ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
         การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2550 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 
         การจัดงานและให้การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2550   ได้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ จำนวน 46 ประเทศ  ที่ได้มีการแถลงการณ์ร่วมให้มีการจัดประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  ที่หอประชุมสหประชาชาติและพุทธมณฑล  เพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ โดยในปีนี้จะมีผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมประชุม ประมาณ 54 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 รูป/คน  แต่เนื่องจากงบประมาณประจำปีของหน่วยงานหลักไม่เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น   ประจำปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนเงิน 64,549,165 บาท แยกเป็น
  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 19,477,465 บาท
  2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน 20,000,000 บาท 
  3. กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จำนวน 17,845,700 บาท   
  4.  กรมประชาสัมพันธ์   จำนวน 7,226,000 บาท 
ทั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
         ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
         สรุปข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thaigov.go.th/Download/524_1%2005%2050.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕