หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการผลิตและพัฒนา E-Books มจร. สำเร็จกว่า ๘๐%
วันที่ ๒๕/๐๖/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๘๖๒ ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองวิชาการ ได้เชิญคณาจารย์จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ที่สอนรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑, ธรรมภาคปฏิบัติ ๒, พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก, พระอภิธรรมปิฎก จำนวน ๘๐ รูป/คน เพื่อจัดทำเนื้อหารายวิชาดังกล่าว และนำมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิค E-Books  สื่อการเรียนการสอน  หนังสือคู่มือวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ง รวบรวมโดยอาจารย์ มจร. และเป็นฐานในการพัฒนาข้อสอบกลางมหาวิทยาลัยต่อไป

                ในการนี้ พระมหาเจิม  สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากพระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  พระมหาเจิม สุวโจ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย แผนการวางโครงสร้างพื้นฐาน แผนการพัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการ Software แผนการพัฒนาข้อมูลด้านการเรียนการสอน แผนการจัดหาเครื่องมือในการเรียนการสอนรวมถือการพัฒนาสื่อผสมต่างๆ ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้บางส่วนเท่านั้น  ต่อไปการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป ครูอาจารย์ต้องพัฒนาทั้งเครื่องมือและเทคนิคให้ทันกับเทคโนโลยี

                การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือ ความทุ่มเท ของคณาจารย์ 

                บรรยากาศการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จากการรายงานกลุ่มทั้ง ๕ กลุ่ม โดยภาพรวมดำเนินการได้กว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งจะเร่งให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

                "การพัฒนาเนื้อหาเป็นเรื่องที่อยากจะสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆ จำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องอาจารย์อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่สำเร็จกว่า ๘๐ เบอร์เซ็น แต่อย่างไรก็ดีเนื้อหาที่จัดทำครั้งนี้ จะต้องมีความสมบูรณ์อย่างแน่นอน" อาจารย์สมควร นิยมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์กล่าวในที่สุด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕