หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการผลิตและพัฒนา E-Books มจร. สำเร็จกว่า ๘๐%
วันที่ ๒๕/๐๖/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๐๗๒๗ ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองวิชาการ ได้เชิญคณาจารย์จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ที่สอนรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑, ธรรมภาคปฏิบัติ ๒, พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก, พระอภิธรรมปิฎก จำนวน ๘๐ รูป/คน เพื่อจัดทำเนื้อหารายวิชาดังกล่าว และนำมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิค E-Books  สื่อการเรียนการสอน  หนังสือคู่มือวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ง รวบรวมโดยอาจารย์ มจร. และเป็นฐานในการพัฒนาข้อสอบกลางมหาวิทยาลัยต่อไป

                ในการนี้ พระมหาเจิม  สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากพระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  พระมหาเจิม สุวโจ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย แผนการวางโครงสร้างพื้นฐาน แผนการพัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการ Software แผนการพัฒนาข้อมูลด้านการเรียนการสอน แผนการจัดหาเครื่องมือในการเรียนการสอนรวมถือการพัฒนาสื่อผสมต่างๆ ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้บางส่วนเท่านั้น  ต่อไปการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป ครูอาจารย์ต้องพัฒนาทั้งเครื่องมือและเทคนิคให้ทันกับเทคโนโลยี

                การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือ ความทุ่มเท ของคณาจารย์ 

                บรรยากาศการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จากการรายงานกลุ่มทั้ง ๕ กลุ่ม โดยภาพรวมดำเนินการได้กว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งจะเร่งให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

                "การพัฒนาเนื้อหาเป็นเรื่องที่อยากจะสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆ จำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องอาจารย์อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่สำเร็จกว่า ๘๐ เบอร์เซ็น แต่อย่างไรก็ดีเนื้อหาที่จัดทำครั้งนี้ จะต้องมีความสมบูรณ์อย่างแน่นอน" อาจารย์สมควร นิยมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์กล่าวในที่สุด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร ติดอันดับ ๓๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๐  
  เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลกที่อินโดฯ  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  ท่านหม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล กรรมการธนาคาร และชาวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต  
  พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕