หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์นำคณะ มจร เดินทางไปร่วมพิธีเปิดห้องสมุด ณ ประเทศศรีลังกา
วันที่ ๐๒/๐๙/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๙๒๖ ครั้ง
        เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระธรรมโกศาจารย์ ศ.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร จำนวน ๗๓ รูป  ได้รับเชิญจาก Hon.Dinesh Gunawardena M.P.  Ministry of Urban Development and Sacred Area Development  และ Ministry of Urban Development and Water Supply  เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีเปิดห้องสมุดวัดสุริยะโกฏ เมืองแคนดี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  และร่วมงานทารทะ เปราเหระ พิธีสำคัญของศรีลังกา 
        ในการเดินทางไปประเทศศรีลังกาครั้งนี้  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านสมณทูตและรำลึกถึงคุณูปการของพระอุปาลีเถระที่ได้นำพระพุทธศาสนาไปสืบทอดอายุกาลพระพุทธศาสนาเมื่อ ๒๕๐ ปีที่แล้วมา   โอกาสนี้ นายสัจจพันธุ์ อัตถากร Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ถวายน้ำปานะแก่พระภิกษุและเลี้ยงรับรองคณะจากประเทศไทย
           "ประเทศศรีลังกามีความสัมพันธ์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรมกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบรมโกศ ได้ส่งสมณทูต จำนวน ๑๐ รูป มีพระอุปาลีมหาเถระเป็นหัวหน้า จากกรุงศรีอยุธยาไปเป็นสมณทูตสืบต่ออายุกาลพระพุทธศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อ ๒๕๐ ปี และมีการเจริญสัมพันธไมตรีกันอย่างต่อเนื่อง พระราชวงศ์ไทยและผู้นำระดับสูงของไทย และประเทศศรีลังกา มีการเยือนระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว 
             สำหรับการเยือนครั้งที่ พระธรรมโกศาจาย์ ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พร้อมด้วยคณะได้เข้าถวายสักการะพระมหานายกะเถระแห่งสยามวงศ์ นิกายอัสคิริยะ, เข้าสักการะพระมหานายกะเถระแห่งสยามวงศ์ นิกายมัลวัตตะ  และเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศศรีลังลา คือ ฯพณฯ รัตนสิริ วกรมนายะกะ นายกรัฐมนตรีแห่งศรีลังกา ฯพณฯมหินดะ ราชปักเส ประธานธิบดีแห่งศรีลังกา พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและอื่นๆ นอกจากนี้คณะได้เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมายตนะ, มูลนิธิสรรโวทัย, วัดปทุตตรมะ วัดที่ ร.๕ เคยเสด็จฯ มา, วัดคงคาราม, สักการะพระเขี้ยวแก้ว, ชมวัดอาโลกะราชวิหาร สถานที่ทำสังคายนะครั้งที่ ๖, วัดตัมบุละราชวิหาร, สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่องอนุราธปุระ, ชมวัดอภัยคีรีเชตวนาราม วัดที่รัชกาลที่ ๒ เคยเสด็จฯ  โดยได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์และรัฐบาลประเทศศรีลังกา  ทั้งนี้คณะสงฆ์เดินทางกลับในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ในส่วนคณาจารย์ฝ่ายฆราวาส ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ต่อในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ สิงหาคม ประกอบด้วยเจติยะคีรี หรือมหินทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ๆ พระมหินทะเถระได้เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเป็นครั้งแรกและเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปยืน Avukana ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอภัยทาน มีอายุกว่า ๑,๖๐๐ ปี หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังภูเขาสิคิริยะ ซึ่งเป็นสถานที่ ๑ ใน ๘ แห่ง ของประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นเมืองที่สร้างขึ้นบนยอดเขาสูงตระหง่าน ด้านล่างแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระน้ำ สถานที่ประกอบศาสนกิจ ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นสถานที่ๆ น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ไปเยือน และไปยังวัดกัลยาณี ซึ่งเป็นวัดที่มีการจารึกภาพพุทธประวัติลงบนฝาผนังวิหารที่สวยงามแห่งแรกของศรีลังกาพร้อมมีการเขียนภาพเหตุการณ์การเกิดสึนามิขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ ๓ ทั้งนี้ ภาพที่ปรากฏสร้างความประทับใจผู้ไปเยือนทุกท่าน 
          สรุปโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ/สมหมาย  สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕