หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. ประชุมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วันที่ ๒๗/๑๐/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๘๒๖ ครั้ง
            ในวันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ได้นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานครั้งแรก  เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำหนดคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำหนดวิธีการฝึกอบรมตามหลักสูตรโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ติดตามประเมินผล และวิจัยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

           โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านพระปริยัติและปฏิบัติ เข้าไปมีส่วนร่วมนการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เงินงบประมาณอุดหนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระยะแรกปี ๒๕๔๖ มีพระสอนศีลธรรมในโครงการจำนวน ๘๐๐ รูป ปี ๒๕๔๘ จำนวน ๔,๐๐๐ รูป  ปี ๒๕๔๙ จำนวน ๖,๐๐๐ รูป ปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป และปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ รูป

          และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปตั้งไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสำนักงบประมาณพิจารณาว่า การสอนศีลธรรมให้กันนักเรียนในโรงเรียน ควรเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในกำกับดูแล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและอบรมให้กับครูที่จะสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จึงได้โอนภารกิจพร้อมงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากกรมการศาสนาไปตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดี มจร. เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ครูพระสอนศีลธรรมที่สอนไปก่อนแล้วสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่อไป จนกว่าจะมีการประเมินผลการสอนศีลธรรมในครั้งต่อไป และจะนัดประชุมโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้อีกครั้ง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕