หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๐๖/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๙๖๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พ.ย. ๕๐ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑.พระมหาขวัญชัย  กิตฺติปาโล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน  ๒.พระครูบวรสิกขการ  ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง ๓.นายธวัชชัย สมอเนื้อ รอง ผอ.กองกลาง  ๔. นายบุญหนา  จิมานัง  หน.ฝ่ายวิชาการและวิจัย  วข.ขอนแก่น   ๕. นายสุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง  อาจารย์คณะครุศาสตร์   ๖.นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ  ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  และ ๗. รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์  อาจารย์ วข.นครศรีธรรมราช  เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มาประชุมตรวจสอบฯ เมื่อวันที่  ๑๒ พ.ย. ๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้อง ๓๐๙  อาคารมหาจุฬาฯ  โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีสิทธิมุนี คณบดีเป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  จากนั้นคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อเนื่อง ถึงวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๐ เสร็จเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.  ในช่วงบ่ายได้รายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาที่ห้อง ๓๐๙ ผลปรากฏว่าบัณฑิตวิทยาลัยผ่านการประเมินในระดับพอใช้  ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะรายงานผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรให้บัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นอีกครั้งหลังจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยสามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขผลการพิจารณาได้อีกครั้งภายใน ๑๐ วันทำการ หลังการประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทุกท่าน  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้  ก็เพื่อสรุปเป็นภาพรวมและเตรียมพร้อมรับการการประเมินภายนอก จาก สมศ. ในช่วงเดือน ม.ค. ๕๑ นี้.


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕