หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมประชุมสหพันธ์สมาคมจิตวิทยาอาเซียน ครั้งที่ ๒
วันที่ ๐๓/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๐๔๙ ครั้ง
                   วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)  ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง รักษาการหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา,  ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และว่าที่นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า ทางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดประชุมวิชาการของสหพันธ์สมาคมจิตวิทยาอาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd ARUPS Congress : Asean Regional Union of Psychological Scocieties) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ห้อง ๑๐๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักจิตวิทยาในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ทางจิตวิทยา พัฒนามาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ ประเด็นสำคัญของประชุม คือ "จิตวิทยาเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ" Psychology for Humanity Well-Being  และมีการเสนอบทความ/งานวิจัย โดยวิทยากรระดับประเทศ อาทิ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร  จากมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ, คุณพระนาย สุวรรณรัฐ, คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า มหาชน จำกัด
                   ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ๒,๐๐๐ บาท, สมาชิกสมาคม ๑,๘๐๐ บาท, นิสิต/นักศึกษา/พระภิกษุ ๑,๕๐๐ บาท  รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปิยณัฐฏา ชาวเนื้อดี โทร ๐๘๑-๖๙๙-๗๙๐๖, คุณนิลภา สุขเจริญ โทร ๐๘๑-๔๒๐-๕๕๒๑ โทรสาร ๐-๒ ๒๑๘-๙๙๑๓
                   เสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thaipsy.org/index.html
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕