หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์มอบทุนเรียนฟรี ๔ ปี รุ่นแรก ๙๐ ทุน
วันที่ ๑๙/๐๔/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๙๐๒ ครั้ง
          เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑  คณะผู้บริหารกองแผนงานและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยนายสรายุทธ  อุดม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการกองแผนงาน  พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายพีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมหารือและเยียมวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง
          ในโอกาสนี้ ได้หารือเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร และแนวการดำเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณด้วย  อาจารย์สุพรต บุญอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เปิดเผยว่า พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จะมอบทุนเรียนสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ ๑ (รุ่นแรก) หลักสูตรสำหรับฆราวาส สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐสาสตร์ สาขาละ ๓๐ คน รวม ๙๐ คน ให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (๔ ปี) เรียนฟรีตลอด ๔ ปี      
    ในปี ๒๕๕๑ นี้ ทางวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์กำลังรับสมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณร และฆราวาส ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
   ผู้สนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โทร ๐๕๖-๒๑๙-๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙-๙๙๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕