หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ชาวพุทธเห็นชอบจัดวิสาขบูชาโลกที่ไทย ปี ๒๕๕๒
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๖๕๙ ครั้ง

        พระนครศรีอยุธยา: เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน    ที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ศกนี้ ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๒,๕๐๐ รูป/คน ถวายการต้อนรับ ซึ่งก่อนหน้านั้น วันที่ ๑๒ กันยายน ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิสาขบูชาโลก (IOC) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยในปีหน้าหลังจากที่ไม่ได้ข้อยุติในการประชุมวิสาขบูชาโลกที่เวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อีกทั้ง มีมติให้ตั้งองค์กรวิสาขบูชาโลกอย่างเป็นทางการ โดยยื่นขอจัดตั้งต่อองค์การสหประชาชาติ
        สำหรับในวันเปิดประชุม วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น ก่อนพิธีเปิดประชุม คณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมไทยและสังคมโลก หลังจากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า “ยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมประชุมทางพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทย ในวันนี้ หลังจากได้มีมติจากการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันประชุมเช่นนี้ จะทำให้มีความใกล้ชิด มีความคิดร่วมกัน ในอันที่จะสร้างสรรค์สังคมพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่โลกและประเทศต่าง ๆ
     “การเกิดขึ้นแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เกิดขึ้นจากมติของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก ทำให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ให้ประโยชน์แก่ชาวโลก ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ กว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว พุทธศาสนิกชนเป็นพี่น้องกัน ต้องช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยในได้มีโอกาสทำงานรับใช้สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรับใช้ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ เมื่อชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมตัวกัน จะสามารถดับความร้อนของโลกได้ ด้วยสติ ปัญญา ความรู้ ที่ได้จากการประชุม แม้ทุกคนจะอยู่กันคนละประเทศแต่นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน ซึ่งต่างมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำให้เราเป็นประเทศเดียวกันในโลกด้วยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนา เราจึงภูมิใจว่าเรารวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในโลกได้เพราะพุทธศาสนา”   สมเด็จพระพุฒาจารย์กล่าวและเพิ่มเติมว่า
     “การรวมตัวกันในเบื้องต้นจะเป็นเหตุให้เกิดความรัก ความสามัคคี ถึงแม้แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและประเพณี แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจแล้ว ก็สร้างความร่มเย็นทางจิตใจให้เกิดขึ้น อีกทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวพุทธจะมีมากขึ้น ที่สำคัญการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ดังนั้น เมื่อผู้นำชาวพุทธได้มาอยู่ร่วมกันแล้วจะทำให้เกิดการศึกษาที่ลึกซึ้งเพื่อความสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาร่วมกันและนำสิ่งที่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งนั้นแผ่กว้างออกไปให้เป็นประโยชน์แก่โลก”
     สำหรับการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ครั้งที่  ๑ ในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนพระพุทธศาสนามาร่วมประชุมจำนวน ๑๑๖ แห่ง จาก ๓๐ ประเทศทั่วโลก มีพระสงฆ์และนักวิชาการจากต่างประเทศเข้าร่วม ๖๐๐ รูป/คน และพระสงฆ์และนักวิชาการไทย ๑, ๙๐๐ รูป/คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เห็นทัศนียภาพสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีความกว้างใหญ่สวยงาม ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยเฉพาะอุโบสถกลางน้ำซึ่งเป็นสถานที่เปิดประชุม และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต่างมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาจะช่วยดับความร้อนของสังคมไทยและสังคมโลกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ ทั้งนี้ การประชุมจะดำเนินไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕