หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับดี
วันที่ ๐๒/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๙๙๒ ครั้ง

        วัดมหาธาตุฯ: เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูล อาจารย์ถนอม บุตรเรือง อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และนายสนธิญาณ รักษาภักดี ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในภาพรวม โดยพิจารณาจาก ๙ องค์ประกอบ ๕๖ ตัวบ่งชี้  ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร  การบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   โดยได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ  ๒.๐๑  ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพระดับดี ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะแจ้งเป็นทางการสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕