หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒
วันที่ ๐๖/๑๐/๒๐๐๘ เข้าชม : ๙๘๗๘ ครั้ง

คณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ดังมีรายชื่อคณะกรรมการคือ:-

๑. พระครูปุริมานุรักษ์                  คณบดีคณะสังคมศาสตร์             ประธานกรรมการ
๒. พระสูธีธรรมานุวัตร                 คณบดีคณะพุทธศาสตร์               รองประธานกรรมการ
๓. พระครูสุตกิจบริหาร                คณบดีคณะครุศาสตร์                  รองประธานกรรมการ
๔. พระมหาขวัญชัย  กิตตฺปาโล    คณบดีคณะมนุยศาสตร์                รองประธานกรรมการ
๕. พระมหาพัฒนพงศ์ สิริภทฺโท หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา              กรรมการ
๖. นายเฉลียว  รอดเขียว             หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา       กรรมการ
๗. นายคำพันธ์  วงศ์เสน่ห์           หัวหน้าภาควิชาศาสนาและสันสกฤต      กรรมการ
๘. พระกิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน      หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน      กรรมการ
๙. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่             หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา           กรรมการ
๑๐. นายสุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง     หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและกิจการฯ     กรรมการ
๑๑. พระมหาสุริยา วรเมธี           หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ           กรรมการ
๑๒. ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย                   กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา                       กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม    หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์                      กรรมการ
๑๕. ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย              อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ

๑๕. ดร.ภัทรพล  ใจเย็น               เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์         กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง        หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาฯ                 กรรมการและเลขานุการ
๑๗. พระปลัดวีระชนม์  เขมวีโร    รก.เลขานุการฯคณะสังคมศาสตร์       กรรมการและผช.เลขานุการ
๑๘. ผศ.ดร.ธัชชนันทร์  อิศรเดช  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์   กรรมการและผช.เลขานุการ
๑๙. พระศักดิ์ดา วิสุทธิญาโณ       เจ้าหน้าที่ธุรการ สนง.คณะสังคมศาสตร์ กรรมการและผช.เลขานุการ


แหล่งข่าว : คณะสังคมศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕