หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒
วันที่ ๒๔/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๖๐๔ ครั้ง

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันอังคารที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        พระเดชพระคุณ พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานในพิธี
        พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
        หัวหน้าภาคแต่ละภาควิชาแนะแนวหลักสูตรวิชาการที่เปิดสอนประกอบด้วย
        ๑. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวถึง หลักสูตรที่สนับสนุนและบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านการเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ การจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ระดับบัณฑิต มีหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จนกระทั้งขยายต่อไปจนถึงระดับดุษฏีบัณฑิต / เปิดโอกาสรับฆราวาสเข้าศึกษาเรียนต่อระดับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
        ๒. ดร.ภัทรพล ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในหลักเศรษฐศาสตร์ควรดำเนินไปชีวิตในแบบเรียบง่าย อย่างพอเพียง และรู้เท่าทันกระแสเศรษฐกิจโลก ควรใช้ทรัพยกรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรที่เปิดสอนนี้ในระดับปริญญาตรี และอนาคตจะเปิดระดับปริญญาโท 
         ๓. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวว่า ทุกชีวิตควรมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคมอย่างมากขึ้น สภาวะบ้านเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบันแทบทุกวันนี้ คือการไม่รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง และทำให้ตัวเองเดือนร้อนมีปัญหา ทางออกที่ดีควรศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่าต้องการอะไร และควรให้สิ่งที่ต้องการตามเกณฑ์ ตามกฏ ไม่แตกแยกกฏหมู่ ไปเป็นกฏตัวเอง ควรอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และจะดำเนินการเปิดสอนระดับปริญญาโท ต่อไป

           มีการแนะนำรุ่นพี่บอกทิศทางการศึกษาแก่รุ่นน้อง ว่าควรจะเลือกเอกวิชาไหนในการศึกษาต่อไป
           ดำเนินรายการโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์/พร้อมให้โอวาทและกลาวปิดโครงการ
      


แหล่งข่าว : คณะสังคมศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕