หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร จัดทำข้อสอบกลางสร้างคุณภาพบัณฑิตและมาตรวิชาการ
วันที่ ๒๕/๐๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๔๙๓ ครั้ง

 เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกข้อสอบกลาง หรือ MCU Test ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร   อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้กำหนดจัดทำข้อสอบกลาง  ๕ รายวิชา ประกอบ วิชาพระวินัยปิฎก วิชาพระสุตตันตปิฎก วิชาพระอภิธรรมปิฎก วิชาภาษากับการสื่อสาร  และวิชามนุษย์กับสังคม โดยนิมนต์/เชิญคณาจารย์ที่สอนรายวิชาทั้ง ๕ วิชาจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 สำหรับการจัดทำข้อสอบกลาง เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างมาตรฐานวิชาการ เน้นคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมจัดการศึกษา  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ทุกวิทยาเขต
 ข้อสอบกลางทั้ง ๕ รายวิชา จะนำไปจัดสอบนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศ

 แหล่งข่าว กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕