หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 มอบอธิการบดี มจร อ่านสาส์นในที่ประชุม
วันที่ ๓๑/๐๓/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๐๖๙๗ ครั้ง

     จีน: 28 มีนาคม 2552; สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้ พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อ่านสาส์นดังกล่าว ใจความว่า
      "ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ส่งสาส์นเกี่ยวกับการประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอู๋ซี่  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึง วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ พระพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขของสรรพสัตว์ ทรงประสงค์ให้ชาวโลก หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยมรรควิถีแห่งความเมตตา และความกรุณา พระองค์ ได้ทรงชี้แนะแนวทางให้บรรลุถึงหนทางนี้ โดยต้องใช้ความเพียรพยายาม สมดังพุทธภาษิตที่มาในพระธรรมบท ว่า ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา  ซึ่งแปลว่า ท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรพยายามเอง เพราะว่า พระคถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอก ผู้ปฏิบัติตาม หมั่นเพ่งพินิจ ย่อมหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารได้
ในโลกทุกวันนี้ มีปัญหามากมาย ซึ่งต้องการให้แก้ไขแบบสันติวิธี โลกเราเผชิญกับความทุกข์ยาก และความวุ่นวายต่าง ๆ และไม่มีหนทางใด ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ การเจริญพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทตา อุเบกขา เป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์มาก ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ความวุ่นวาย และความไม่ยุติธรรมในสังคมได้ ในโอกาสนี้ ขอให้เราหมั่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระองค์ และให้เราพร้อมใจกันทำให้โลกเรานี้ มีความเจริญรุ่งเรือง และเกิดสันติสุขขึ้น โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ การประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ ๒ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสันติภาพ เอกภาพ ความสามัคคี ความร่วมมือกัน และภราดรภาพ ซึ่งมีรากฐานมาจากการที่ชาวพุทธต่างลัทธิ และต่างภาษา เข้าร่วมประชุมกันในประเทศจีน เป็นครั้งแรก ในนามของคณะสงฆ์ไทย ข้าพเจ้าขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือสำหรับความคิดริเริ่มเช่นนี้ พร้อมกันนี้ ขอส่งความปรารถนาดี ให้การประชุมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ขอสันติภาพจงเกิดมีในโลก และขอพรแห่งพระรัตนตรัย จงมีแก่ท่านทั้งหลาย"
        นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากที่ประชุมให้เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาในภาคเช้าโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญตบะในพุทธศาสนา การศึกษาพุทธศาสนา วัฒนธรรมดนตรีทางพุทธศาสนา พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างประเทศเป็นต้น การประชุมครั้งนี้จะจัดเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างนี้ยังจะจัดนิทรรศการโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาจีน นิทรรศการภาพถ่ายทางพุทธศาสนาจีน และนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบทางพุทธศาสนาจีนเป็นต้น

      สำหรับ ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ โลกกลมกลืน พรหมลิขิตอยู่ร่วมกัน จัดขึ้นโดยสมาคมพุทธศาสนาจีน สมาคมแสงพุทธธรรมสากลของไต้หวัน สหพันธ์พุทธศาสนาฮ่องกง และสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาจีน พระมหาเถระ นักวิชาการด้านพุทธศาสนาผู้มีชื่อเสียง รัฐบุรุษ และบุคคลในวงการต่างๆ กว่า 1,700 คนจาก 46 ประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน นิกายทิเบต และนิกายเถรวาทได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
สมหมาย  สุภาษิต/รายงานจาก เมืองอู๋ซี่ มณฑลจือเจียง ประเทศจีนเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://thai.cri.cn/1/2009/03/15/Zt21s145816.htm
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕