หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๗๐๔ ครั้ง

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พระธรรมโกศาจารย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระเถรานุเถระรูปที่ ๒ ของประเทศไทย ที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ท่านเจ้าประคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้รับการโปรดแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  ทั้งนี้ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ทรงเกียรติคุณในวิชาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของราชบัณฑิตทุกสำนัก เห็นชอบ ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงแต่งตั้ง
            ปัจจุบัน พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธัมมจิตโต) สิริอายุ ๕๔ พรรษา ๓๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็นเจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๙๘  จ.สุพรรณบุรี  อายุ ๑๑ ขวบ เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดสามจุ่น อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระครูศรีคณารักษ์ วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙  เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ในฐานะนาคหลวง มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมปิฎก (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์) วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาปรัชญา  สำเร็จปริญญาโท สาขาปรัชญา และปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเดลี ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diploma in French) จากมหาวิทยาลัยเดลี
             พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวถึงตำแหน่งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว่า "ตำแหน่งดังกล่าว ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นอย่างสูง ด้วยราชบัณฑิตถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียงเกียรติคุณดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในวิชาการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ อาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับตำแหน่งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วยแม้จะมีภารกิจด้านการพระศาสนา ทั้งงานปกครองคณะสงฆ์และงานบริหารงานมหาจุฬาฯ แต่ก็ไม่เคยละทิ้งงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ อาตมาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่"
             พระธรรมโกศาจารย์ ยังได้กล่าวถึงการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ขณะนี้ผู้นำชาวพุทธประเทศต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วประมาณ ๘๑ ประเทศทั่วโลก โดยมีประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ด้านศาสนา นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพุทธจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า ๑,๒๐๐ คน

 แหล่งข่าว  ข่าวสดรายวัน ฉบับวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจรเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : appoint.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕