หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ปี ๒๕๕๒
วันที่ ๑๔/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๓๐๔๗ ครั้ง

             กำหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามกำหนดการดังนี้ 
             วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พุทธศาสตรบัณฑิตเข้าพักที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
             วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวายรายงานและนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปาฐกถาเรื่อง “พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่” โดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น. อภิปรายเรื่อง “สังคมมีปัญหาพระพุทธศาสนามีทางแก้”
             วิทยากร  ประกอบด้วย 
             ๑. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  
             ๒. คุณวิกรม  กรมดิษฐ์  
             ๓.คุณชลลดา  เมฆราตรี  ดำเนินรายการ โดย คุณกำภู  ภูริภูวดล  เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐น. การสัมมนากลุ่มย่อย  โดย  พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
             กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “พุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง” โดยพระมหาไมตรี  อิทฺธิเมธี  ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
             กลุ่มที่ ๒ เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบนพื้นที่สูง”โดยพระสิปกรณ  มหาคุโณ  ผู้แทนภาคเหนือ
             กลุ่มที่ ๓ เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการสอนศีลธรรมในโรงเรียน”โดยพระมหาเกษมเจริญโต อินฺทวณฺโณ  ผู้แทนภาคกลาง  
             กลุ่มที่ ๔ เรื่อง  “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้” โดยพระมหาสุรินทร์  ปญฺญาทีโป  ผู้แทนภาคใต้  ปิดการสัมมนา โดย พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิธีกรประจำวัน พระมหากมล  ถาวโร  
             วันเสาร์ที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีซ้อมรับปริญญารอบเช้า เวลา ๑๑.๐๐  น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พิธีซ้อมรับปริญญารอบบ่าย 
             วันอาทิตย์ที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๐๗.๐๐ พิธีประสาทปริญญา  ณ หอประชุมพุทธมณฑล
             หมายเหตุ - พระภิกษุผู้บริหาร พระคณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่และพระบัณฑิต  ห่มดองรัดอก
                             - อาจารย์ฆราวาสสวมชุดครุย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ e-mail : srithont@mcu.ac.thเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : kamnod.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕