หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสงฆ์และมหาชนจากทั่วประเทศ : ร่วมงานพิธีประสาทปริญญามหาจุฬาฯ
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๐๔๐๘ ครั้ง

             วันนี้ (๑๗ พ.ค.๕๒) ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประชาชนหลายหมื่นจากทุกภาคของประเทศไทยเดินทางมาร่วมงานพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่นั่งภายในหอประชุมซึ่งมีอยู่ ๑๒,๐๐๐ ที่นั่ง ไม่สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาร่วมงานได้ ประชาชนส่วนหนึ่งต้องอยู่ภายนอกห้องประชุมและอีกจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ เต้น รอบๆหอประชุมพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดสองข้างหอประชุม เพื่อที่จะให้ผู้มาร่วมงานได้ชมบรรยากาศ และพิธีประสาทปริญญา พร้อมทั้งทำการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต www.mcu.ac.th ทั้งภาพเช้าและภาคบ่าย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
              พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๐  เริ่มเปิดดำเนินการศึกษา เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นต้นมา 
             ในปี ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นนิติบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
              ๑. ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก๒ สาขาวิชา เปิดสอนระดับปริญญาโท ๘ สาขาวิชา เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ๑ สาขา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโทไปที่วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และวิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
              ๒. ระดับปริญญาตรี มี ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
              ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้ตั้งสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิทยาเขต ๑๐ วิทยาเขต มีวิทยาลัยสงฆ์  ๕ แห่ง  มีสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศ ๖ แห่ง 
              นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีไปยังต่างจังหวัด จำนวน ๑๒ แห่ง และเปิดหน่วยวิทยบริการ จำนวน ๙ แห่ง
               สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมติให้ปริญญาแก่พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ และพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้ดังนี้  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒ รูป/คน   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑๖๔ รูป/คน  พุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑,๖๖๑ รูป/คน แบ่งตามคณะ ดังนี้    คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๖๕๙  รูป/คน  คณะครุศาสตร์  จำนวน ๒๔๒ รูป  คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒๐๐ รูป    คณะสังคมศาสตร์ จำนวน   ๕๔๐ รูป  รวมพุทธศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน ๑,๘๓๗ รูป/คน 

              ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร e-mail : srithont@mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕