หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร., มทร.ธัญบุรีจัดประชุมนานาชาติ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ๒๕๕๒
วันที่ ๒๓/๐๕/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๐๔๕ ครั้ง
          เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และรศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ  ประกอบด้วยความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยจัดทำหลักสูตรพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ร่วมให้บริการวิชาการเพื่อสังคมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ การให้บริการระหว่างห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ให้ความร่วมมือในการระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง 
            ความร่วมมือแรกในความร่วมมือก็คือการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             ผศ.ธีรวัลย์  วรรธโนทัย  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยให้ดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ หรือ International  Conference  CDAST 2009 โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการประชุมชื่อ “ร่วมรู้ร่วมคิด ฝ่าวิกฤติอย่างสร้างสรรค์”  หรือ “Survival  Through  Design 2009” ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย
             "วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิดและหลักการใหม่ๆในการร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ผ่าพ้นวิกฤติด้านต่างๆ รวมถึงเป็นเวทีในการประยุกต์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ นอกจากนี้การประชุมยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งในและนอกวงการรวมถึงต่างประเทศด้วย  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมด้วย” คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวในที่สุด
             การประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วยังมีการการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรที่มากความสามารถในหัวข้อต่างๆ อาทิ ในวันที่ ๒๓ พ.ค.เป็นการปาฐกถาเรื่องเพื่อโลกที่ดีงามในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. และหัวข้อปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในหัวข้อการจัดการทรัพยากรโลก  นอกจากนี้วันที่ ๒๔  พ.ค.เป็นปาฐกถาพิเศษจาก ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาโลก  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การประชุมหัวข้อย่อย กานำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะทำการถ่ายทอดสดผลการประชุมทางเว็บไซต์ มหาจุฬาฯ www.mcu.ac.th ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ จนกว่าจะปิดประชุม ดูรายละเอียดกำหนดการไฟล์แนบ  แผนที่การเดินทางเว็บ Link
            ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒-๕๔๙-๔๗๗๑,๐๒-๕๔๙-๔๗๘๘, ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ ถึง ๙๙ หรือที่เว็บไซต์ http://www.cdast.com/
            ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์  สมจาโร  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : CDAST_MAY_2009_SCHEDULE_Up.doc   Web Link : http://www.icundv.com/map_wangnoi.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕