หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมจรเชิดชู “พระราชินี” ต้นแบบสตรีไทยย้ำให้มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชเป็นแม่ชี
วันที่ ๑๑/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๖๓๗ ครั้ง

 มจร.วังน้อย เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9,Ph.D.) ศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนา”  ในงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสตรีไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
               พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น มีความอ่อนโอน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นต้น  
               ในสมัยพุทธกาล มีนางวิสาขาซึ่งเป็นยอดทายิกาที่สังคมไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีอุบลวรรณเถรี เป็นเอกทัคคะในพระพุทธศาสนา  ปัจจุบันสตรีไทยนิยมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นแรงสำคัญในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
               นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้กล่าวย้ำให้สตรี ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสตรี ใน 4 ด้าน คือ 1. การศึกษา ต้องเพิ่มโอกาสการศึกษาในผู้หญิง  ผู้หญิงสามารถจัดการศึกษา โดยมจร.ได้เปิดหลักสูตรสาวิกาสิกขาลัยขึ้นที่เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานศึกษาของผู้หญิงไทย  2. มีระบบการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงไทย 3. จัดองค์การบริการการปกครอง สำหรับผู้หญิงไทย  4. มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชในพระพุทธศาสนา เช่น แม่ชี ควรให้มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้อง

                ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. กล่าวว่า งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทยที่จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายให้สตรีไทยทุกคนได้เอาใจใส่ในหน้าที่ คำนึงถึงภาระและความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย สมดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ 4 ประการ คือ 1.สตรีไทยพึงทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ 2.สตรีไทยพึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3.พึงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทย 4.พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

                พระมหาหรรษา กล่าวอีกว่า ทางสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯ ได้เห็นว่าหลักสัมมาปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่จะสร้างความพอดี ก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคมได้ จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแจ่มชัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีในองค์กรต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕