หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ย้ำศาสนาและปรัชญาเป็นเสาหลักของการศึกษาที่สมบูรณ์
วันที่ ๐๖/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๗๗๑ ครั้ง

         มหาจุฬาฯ วังน้อย: เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง บทบาทของวิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทย   
        พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทยปัจจุบันต้องสอดคล้องกับที่ยูเนสโกกำหนดไว้คือการศึกษาต้องประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญาและพัฒนาความรู้ เรามีวิชาศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยในสถานศึกษา เป็นไปเพื่อการพัฒนาความรู้และปัญญาและยังพัฒนาวิธีคิดมีสมาธิ มีโยนิโสมนสิการ เรียนเก่งขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ คือนอกจากเรียนเอกวิชาไหนต้องเก่งวิชานั้นยังไม่พอ ศาสนาและปรัชญาต้องสอนบูรณาการให้ผู้ที่เรียนเอกวิชาอื่น ไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆ ก็ตาม มีจริยธรรมมีคุณธรรม เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อเรียนได้ความรู้ความสามารถไปแล้ว เช่น เรียนรัฐศาสตร์แล้วไปปกครองแต่ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรม ก็เกิดการทุจริต เกิดการขัดแย้งกัน  วิชาที่สอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมก็คือพระพุทธศาสนาคือ Ethic หรือหลักจริยธรรมในปรัชญานั่นเอง  ๓. การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับกัน สังคมไทยปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้เพราะไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนแต่วิชาเอกของตัวเอง  วิชาที่สอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความอดทน เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ก็คือวิชาศาสนาและปรัชญา ประเทศไทยเราขาดตรงนี้และต้องเรียนต้องสอนกันให้มากกว่านี้ และ ๔. เรียนรู้เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องจักรในโรงงาน เรียนจบแล้วไปทำงานมีสภาพเหมือนเครื่องจักรคือเป็นเหมือนวัตถุ ไม่มีชีวิตจิตใจ ถ้าเรียนศาสนาและปรัชญาก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างที่สมบูรณ์มีความสุขทางจิตใจไม่ใช่แต่ทางวัตถุนิยม วิชาที่ทำให้คนไทยมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ คือวิชาศาสนาและปรัชญา ผู้ที่ขาดความสุขในทางจิตใจเพราะขาดศาสนาและปรัชญา  ทั้งนี้ ยูเนสโก ได้ทำวิจัยออกมาแล้วว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาต้องอาศัยเสาหลักทั้งสี่นี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์
        พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวอีกว่า  การที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาศาสนาและปรัชญา ทำให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้หลักของศาสนาและปรัชญาเข้าไปแก้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง การที่จะตอกย้ำสังคมให้หันมาสนใจศาสนาปรัชญาต้องใช้สื่อเข้าช่วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับสังคม แต่ปัจจุบัน สื่อที่เผยแพร่ออกมาล้วนแต่มอมเมาทั้งสิ้น จะมีเวลาให้พระสงฆ์สั่งสอนด้านศาสนาปรัชญาก็จัดเวลาให้ช่วงตี ๓ ตี ๔ หากต้องการให้ใช้หลักของศาสนาปรัชญาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา คณะสงฆ์ต้องมีสื่อของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ จึงจะสามารถต่อสู้กับโลกแห่งวัตถุนิยมได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕