หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. จัดประชุมสัมมนา KM ผู้บริหาร
วันที่ ๑๑/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๒๕๑ ครั้ง

          โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”สำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ  จำนวน  ๑๔๔  รูป/คน ในวันที่ ๑๔-๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องเธียเตอร์ เอ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          และโครงการสัมมนาการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  จำนวน ๔๐ รูป/คน เรื่อง “การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ในวันที่ ๒๔-๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเครือซิเมนต์ไทย ท่าหลวง จังหวัดสระบุรี

          สำหรับความเป็นมาของโครงการ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายดำเนินการการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” และปฏิบัติตามมาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการนำการจัดการความรู้ มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  และ ๗.๘ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการนำ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งผู้บริหารทุกระดับชั้นต้องเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติจริง

           ดูกำหนดการและโครงการที่ไฟล์แนบ

           ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๘๐๑๖,๘๐๙๙, ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๙ ในวัน เวลา ทำการมหาวิทยาลัย
           แหล่งข่าว กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
           ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : MCU_KM_2552.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕