หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แนะใช้หลักศาสนา-ปรัชญาแก้ปัญหาสังคมขัดแย้ง
วันที่ ๑๐/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๒๐๓ ครั้ง

        การที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาศาสนาและปรัชญา ทำให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้หลักของศาสนาและปรัชญาเข้าไปแก้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...

        จากการประชุมสัมมนา ราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง บทบาทของวิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทย จัดโดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชาศาสนาและปรัชญาในสังคมไทยปัจจุบันต้องสอดคล้องกับที่ องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกกำหนดไว้คือการศึกษาต้องประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ

1.การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญาและพัฒนาความรู้

2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ คือ ศาสนาและปรัชญาต้องบูรณาการให้ผู้ที่เรียนเอกวิชาอื่น มีจริยธรรมมีคุณธรรม เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อเรียนได้ความรู้ความสามารถไปแล้ว เช่น เรียนรัฐศาสตร์แล้วไปปกครองแต่ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรม ก็เกิดการทุจริต เกิดการขัดแย้งกัน ซึ่งวิชาที่สอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมก็คือพระพุทธศาสนา

3.เพื่อพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับกัน ซึ่งการที่สังคมไทยปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้เพราะไม่เรียนรู้ที่ จะอยู่ร่วมกัน เรียนแต่วิชาเอกของตัวเอง วิชาที่สอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความอดทน เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ก็คือวิชาศาสนาและปรัชญา ซึ่งประเทศไทยยังขาดอยู่ และต้องเรียนต้องสอนกันให้มากกว่านี้

4.เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ยูเนสโก ได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่า ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาต้องอาศัยทั้ง 4 เรื่องดังกล่าว จึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์

         พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวอีกว่า การที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาศาสนาและปรัชญา ทำให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าใช้หลักของศาสนาและปรัชญาเข้าไปแก้จะเกิดประโยชน์อย่าง ยิ่ง การที่จะให้สังคมหันมาสนใจศาสนาปรัชญาต้องใช้สื่อเข้าช่วย แต่ปัจจุบัน สื่อที่เผยแพร่ออกมาล้วนแต่มอมเมาทั้งสิ้น จะมีเวลาให้พระสงฆ์สั่งสอนด้านศาสนาปรัชญาก็จัดเวลาให้ช่วง03.00-04.00 น. หากต้องการให้ใช้หลักของศาสนาปรัชญาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา คณะสงฆ์ต้องมีสื่อของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 7 สิงหาคม 2552
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/24827
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕