หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) และคติ (Motto) เพื่อใช้สำหรับศูนย์ภาษา มจร.
วันที่ ๑๐/๐๙/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๔๒๕๗ ครั้ง

       ด้วยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และ คติ(motto)  เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์และคติ ประจำของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเน้นรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย จดจำง่าย และสื่อถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจของศูนย์ฯ  ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
       ๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด ได้แก่ นิสิต, เจ้าหน้าที่ ,อาจารย์ จาก มจร. หรือ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ ประเภทละ ๑ ชิ้น  โดยออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ
       ๒. ลักษณะของตราสัญลักษณ์  ต้องเป็นภาพสีไม่เกิน ๔ สี และภาพลายเส้นสีดำ พร้อมแนบแบบฟอร์มการสมัคร ในส่วนที่ ๑ สำหรับตราสัญลักษณ์ หรือ แบบฟอร์มส่วนที่ ๒ สำหรับ คติ
       ๓. กำหนดปิดรับการประกวด ณ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศผลการตัดสินทาง www.mcu.ac.th ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
       ๔. ส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ที่ ศูนย์ภาษา มจร. ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๐ อาคารเรียนรวม มจร. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘-๙๙ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๙  หรือ email: mculanguage.gmail.com
       ๕. ผู้ส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียด อื่น ๆ  ที่ติดต่อได้ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ภาษาฯกำหนด
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.mcu.ac.th
       ๖. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภาษา มจร. ส่วนตราสัญลักษณ์อื่นที่ไม่ได้รับรางวัล หากผู้เข้าประกวดประสงค์จะรับคืน ให้ติดต่อรับคืนได้ที่ ศูนย์ภาษาฯ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๐ อาคารเรียนรวม ภายใน ๑๕ วัน  หลังจากวันประกาศผล หากไม่มารับตามกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับคืน ทางศูนย์ภาษาฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
       ๗. การตัดสินของคณะกรรมประกวด ถือเป็นที่สุด
       ๘. รางวัลสำหรับผู้ชนะ ดังนี้
           ๘.๑ รางวัลชนะเลิศสำหรับตราสัญลักษณ์ ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
           ๘.๒ รางวัลชนะเลิศสำหรับคติ (Motto) 1 รางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
           ดาวน์โหลดแบบฟร์อม ไฟล์แนบ
 โครงการศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU Language Centre) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียน สามารถสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พันธกิจ (Mission)
 ๑. เปิดอบรม หลักสูตรภาษาต่างประเทศ.
 ๒. พัฒนาศูนย์ภาษา เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.
 ๓. พัฒนาบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของภาษา และสามารถสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 ๔. พัฒนาผู้สนใจภาษาต่างประเทศ ให้สามารถใช้ภาษา สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 กลุ่มเป้าหมาย ระยะแรก กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น
 ๑. โรงเรียน  ๒. โรงงาน  ๓. โรงแรม  ๔. วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

 แหล่งข่าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ข่าวโดย    พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : app_logo_motto.xls
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย  
  เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ และพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  
  เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ  
  มหาจุฬาพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก  
  พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทศาสนาในการป้องกันการทุจริต" แก่ข้าราชการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕