หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร อยุธยา : โหนดแกนหลักเครือข่ายการศึกษาประเทศไทยทั้งระบบ
วันที่ ๑๒/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๕๓๔ ครั้ง
              เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  พระมหาศรีทนต์  สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผู้บริหารจาก ๑๑๐ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

              ที่ประชุมได้หารือความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นโหนดแกนหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยทั้งระบบ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet, สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้จากการเป็นโหนดแกนหลักการเชื่อมต่อครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการ การเผยแผ่ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ การเรียนทางไกล ที่เอื้อต่อการศึกษาทั้งระบบ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยทางมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมเรื่องห้อง Server, บุคลากรดูแลระบบ โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยได้แจ้งข่าวมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และที่ประชุมรับทราบและจะเร่งดำเนินการสร้างโหนดแกนหลักที่มจร อยุธยา ให้ทันการประชุมในเดือนพฤษภาคมอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยและ สกอ. 

              "การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งระบบของ สกอ. มีแผนดำเนินการ ๓ ปี ถือเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยที่จะปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายมหาจุฬาฯ ทั้งระบบ หากไม่ดำเนินการครั้งนี้ จะเสียโอกาสในการสร้างเครือข่ายการศึกษาสงฆ์ที่มุ้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโหนด UniNet ความเร็ว ๑๕๕ MBps สองแห่งคือ มจร วัดมหาธาตุ และ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทาง UniNet เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการออกอินเตอร์เน็ต ส่วนที่ มจร อยุธยา จะเป็นโหนดแกนหลักของมหาวิทยาลัย  ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยมวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย"
              ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ http://sp2.uni.net.th, http://www.uni.net.th
              ข่าวโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://sp2.uni.net.th
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕