หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สำนักเทคโนฯ มจร ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๕๔๔ ครั้ง
                  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ พระมหาเจิม สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นัดประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการกองวิชาการได้ส่งนายสนธิญาณ รักษาภักดี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กองวิชการเข้าร่วมประชุม

                  พระมหาเจิม สุวโจ กล่าวว่า "การประกันคุณภาพการศึกษาทุกสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด การเก็บข้อมูล การประเมิน ลึกลงไปถึงระดับคณะ การที่จะผ่านการประเมินได้นั้น ต้องดำเนินการพร้อมกันทุกฝ่าย ในส่วนของสำนักหอสมุดฯ ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้องประเมินด้วย และต้องทำอย่างเป็นลำดับขั้น"

                  ด้านพระครูบวรสิกขการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และประธานคณะทำงานการประกันคุณภาพสำนักฯ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่สนับสนุนให้แต่ละส่วนงานดำเนินการตามภารกิจหลักของส่วนงานนั้น ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนและเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน การดำเนินการทุกภารกิจของส่วนงานมีรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายกำกับดูแล มีผู้อำนวยการแต่ละส่วนงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงาน  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ ๔ (การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย) ในด้านห้องสมุด ระบบบริหารจัดการ โปรแกรมห้องสมุด จำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนหนังสือ จำนวนนิสิต และความพึงพอใจการใช้ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานต่อไป

                    นายสนธิญาณ รักษาภักดี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กองวิชการ "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ"

                    ข่าวโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : QA_UPTHAIGOV.doc   Web Link : http://www.mua.go.th/
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕