หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ศธ.อาราธนา"มหาจุฬาฯ" ปรับหลักสูตรพุทธศาสนา
วันที่ ๑๔/๐๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๗๙๑ ครั้ง

ศธ.อาราธนา"มหาจุฬาฯ" ปรับหลักสูตรพุทธศาสนา

 


     ช่วงปลายเดือนมกราคม 2553 เมื่อครั้งที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิ การ เข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระพุฒา จารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสระเกศราชวรวิหาร เพื่อขอพรในการเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่นั้น

    ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ฝากให้รัฐมนตรีคนใหม่ดูแลและสนับสนุนงานโรง เรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ อีกทั้งสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้วิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรม

    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายสนับ สนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก และต้องการให้มหาวิทยาลัยสงฆ์วิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ รมว. ศึกษาธิการ เห็นความสำคัญและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ได้พยายามพัฒนาและปรับตัวเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการมาโดยตลอด


    พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้มหาจุฬาฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระ พุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระ พุทธศาสนา 2 เรื่อง คือ

1.การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ให้เวลาน้อย และในระดับ ม.ปลาย โดยเฉพาะชั้น ม.5-6 มีการสอนสังคมศึกษาแบบร่วม โดยไม่ได้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ

2.หลักสูตรควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย เพราะเด็กเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ซึ่งขณะนี้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่มหาจุฬาฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือนพฤษภาคม 2553


  สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาฉบับใหม่ มหาจุฬาฯ จะใช้หลักของภาวนา 4 คือ กายภาวนา หมาย ถึง พฤติกรรม ร่างกายที่แข็งแรง ศีลภาวนา หมายถึง หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตตภาวนา หมายถึง สุขภาพจิตที่ดี ปัญญา หมายถึง การรู้ เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้น และทางแก้ปัญหา เป็นแกนหลัก ควบคู่กับการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งจะมีการฝึกวิธีคิดให้แก่เด็ก

ในระดับชั้น ป.1-3 จะเน้นเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา เช่น การร้องเพลงสร้างสมาธิ เป็นต้น
ในระดับชั้น ป.4-6 เน้นการปฏิบัติตนเองในการเป็นชาวพุทธที่ดี การเป็นคนดีควรทำอย่างไร
ในระดับชั้น ม.1-3 เรียนรู้เรื่องของการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น
และระดับชั้น ม.4-6 จะเน้นนักเรียนให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศึกษาต่อ

   ทั้งนี้ ในหลักสูตรใหม่ยังคงจะต้องมีเรียนพุทธประวัติ หน้าที่ชาวพุทธ หลักธรรมคำสอน เป็นความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย 

   "สิ่งที่เราจะเน้นในหลักสูตรใหม่ คือ กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนที่ มีมากขึ้น ที่จะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริงได้เห็นของจริง ที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หลักสูตรใหม่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อ ซึ่งจะต้องนำหลักเหตุผลทางพระพุทธศาสนามาสอนให้เขาเข้าใจ พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เด็กได้เห็น เช่น การไม่หลงเชื่อคนในเว็บไซต์จนเป็นเหตุให้ไปสู่การหลอกลวง"

   "ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จะเน้นกิจ กรรมที่ทำให้เด็กรู้ตัวตนของตนเองมาก ขึ้น เช่น ให้เด็กได้คิดว่าตนเองชอบอะไรอยากเป็นอะไร อยากที่จะศึกษาต่อด้านไหน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาตมาหวังว่า การปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาครั้งนี้น่าจะช่วยให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริย ธรรม และรู้จักคิดแก้ปัญหาของตนเองได้มากขึ้น" อธิการบดีมหาจุฬาฯ กล่าว

ที่มา;ข่าวสดรายวัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7017 หน้า 29

ข้อมูล; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEUwTURJMU13PT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4TkE9PQ==


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕