หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เชียงใหม่ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับพระภิกษุ/สามเณร ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่ ๒๕/๐๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๕๗๓๗ ครั้ง

                   เพื่อให้การจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับพระภิกษุ/สามเณร เปิดสอน ( ๔ คณะ) ๑๔ สาขาวิชา ดังนี้ 
     ๑.๑ คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ - สาขาวิชาภาษาบาลี - สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ๑.๑.๒ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา - สาขาวิชาศาสนา - สาขาวิชาปรัชญา
      ๑.๒ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๒.๑ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สาขาวิชาสังคมวิทยา - สาขาวิชามานุษยวิทยา - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๑.๒.๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) - สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
      ๑.๓ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๓.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาสังคมศึกษา - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๑.๓.๒ สาขาวิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
      ๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๔.๑ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑.๔.๒ สาขาวิชาจิตวิทยา - สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
      ๑.๕ คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ คือ (๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ (๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอน ต้นหรือ (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ (๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ (๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ (๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (๘) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย รับรอง หรือ (๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่ สภาวิชาการกำหนด (๑๐)ไม่เคยถูกตัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทางความประพฤติหรือวินัย
     ๒. การรับสมัคร
     ๒.๑ ผู้สมัครต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
     ๒.๒ เอกสารสำคัญที่จะต้องนำไปแสดงในวันสมัคร ดังนี้ ๒.๒.๑ ใบประกาศนียบัตร ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร ใน รบ. ๑ หรือใบ รบ. ๑ ตัวจริง พร้อมใบถ่ายสำเนา ๒ ชุด ๒.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด ๒.๒.๓ หนังสือสุทธิ สำหรับพระภิกษุสามเณรตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๒ ชุด ๒.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ ใบ ๒.๒.๕ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่กรอกข้อความแล้ว ๑ ฉบับ ๒.๒.๖ ถ้าเป็นผู้สมัครในโครงการศาสนทายาท ต้องมีหนังสือมอบตัวจากเจ้าคณะอำเภอ หรือ ผู้จัดการโรงเรียนแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
     ๒.๓ วันรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เว้นวันพระวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
     ๒.๔ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๒๗๘๙๖๗, ๒๗๐๔๕๑, ๘๐๘๔๑๑ –๓
     ๓. การสอบคัดเลือก
     ๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป วิชาที่สอบ - วิชาพระพุทธศาสนา - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
     ๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     ๓.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
     ๔. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
     ๔.๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๑ อาคารวิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้น ๓ ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมคู่มือ ๑๐๐ บาท
     ๕. การปฐมนิเทศนิสิต 
     ๕.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๑ ( ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี) อาคารเรียนวิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้น ๓
     ๕.๒ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
       พระครูพิพิธสุตาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "กต.-มจร"จัดค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับยุวทูตความดีจากโรงเรียนต่างๆ  
  "อธิการบดี มจร"ชี้ยุค4.0! งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ท้าทาย  
  รองอธิการบดี มจร"แนะงานวิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์  
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕