หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เชียงใหม่ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับพระภิกษุ/สามเณร ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่ ๒๕/๐๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๕๘๐๑ ครั้ง

                   เพื่อให้การจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับพระภิกษุ/สามเณร เปิดสอน ( ๔ คณะ) ๑๔ สาขาวิชา ดังนี้ 
     ๑.๑ คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ - สาขาวิชาภาษาบาลี - สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ๑.๑.๒ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา - สาขาวิชาศาสนา - สาขาวิชาปรัชญา
      ๑.๒ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๒.๑ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สาขาวิชาสังคมวิทยา - สาขาวิชามานุษยวิทยา - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๑.๒.๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) - สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
      ๑.๓ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๓.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาสังคมศึกษา - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๑.๓.๒ สาขาวิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
      ๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี) ๑.๔.๑ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑.๔.๒ สาขาวิชาจิตวิทยา - สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
      ๑.๕ คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ คือ (๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ (๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอน ต้นหรือ (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ (๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ (๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ (๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (๘) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย รับรอง หรือ (๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่ สภาวิชาการกำหนด (๑๐)ไม่เคยถูกตัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทางความประพฤติหรือวินัย
     ๒. การรับสมัคร
     ๒.๑ ผู้สมัครต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
     ๒.๒ เอกสารสำคัญที่จะต้องนำไปแสดงในวันสมัคร ดังนี้ ๒.๒.๑ ใบประกาศนียบัตร ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร ใน รบ. ๑ หรือใบ รบ. ๑ ตัวจริง พร้อมใบถ่ายสำเนา ๒ ชุด ๒.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด ๒.๒.๓ หนังสือสุทธิ สำหรับพระภิกษุสามเณรตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๒ ชุด ๒.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ ใบ ๒.๒.๕ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่กรอกข้อความแล้ว ๑ ฉบับ ๒.๒.๖ ถ้าเป็นผู้สมัครในโครงการศาสนทายาท ต้องมีหนังสือมอบตัวจากเจ้าคณะอำเภอ หรือ ผู้จัดการโรงเรียนแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
     ๒.๓ วันรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เว้นวันพระวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
     ๒.๔ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๒๗๘๙๖๗, ๒๗๐๔๕๑, ๘๐๘๔๑๑ –๓
     ๓. การสอบคัดเลือก
     ๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป วิชาที่สอบ - วิชาพระพุทธศาสนา - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
     ๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
     ๓.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
     ๔. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
     ๔.๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๑ อาคารวิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้น ๓ ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมคู่มือ ๑๐๐ บาท
     ๕. การปฐมนิเทศนิสิต 
     ๕.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๑ ( ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี) อาคารเรียนวิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้น ๓
     ๕.๒ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
       พระครูพิพิธสุตาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
  สุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ  
  Welcome Remark from the Executive Secretary of the UNESCAP  
  Welcome Remark from Phra Brahmapundit The moderator  
  การเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕