หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสงฆ์หนใต้หนุนยกหน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยาลัยสงฆ์ใต้
วันที่ ๒๓/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๕๗๑ ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมหน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานหน่วยวิทยบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นักศึกษา และพระสังฆาธิการ ร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้พระธรรมโกศาจารย์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง หน่วยวิทยบริการกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย โดยคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ได้มอบหมาย ผศ.เฉลียว รอดเขียว หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา เป็นผู้แทนเข้าประชุมด้วย

                  พระเทพวีราภณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ และประธานบริหารหน่วยวิทยบริการ กล่าวว่า "คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ได้ปรึกษาหารือเพื่อยกระดับหน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสงขลา โดยเบื้องต้นพระครูวีระเขมคุณ (พระอาจารย์กล่อม) วัดปลักคล้า ต.โคกม่วง จ.สงขลา ได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์บนพื้นที่กว่า ๑๒ ไร่ ซึ่งจะต้องหารือคณะสงฆ์หนใต้และศึกษากฏระเบียบต่างๆ ก่อนจะดำเนินการต่อไป"

                  พระครูศรีรัตนวิมล รองประธานหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า "มจร วัดหงษ์ประดิษฐาราม เกิดขึ้นจากการอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์หนใต้ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชการ ๒๕๔๘ โดยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๑๒ รูป จะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ เมื่อปีพุทธศักราชการ ๒๕๔๙ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส) มีพระสังฆาธิการสำเร็จการศึกษาแล้ว ๑๑๐ รูป เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สำหรับฆราวาส) เข้าศึกษาอีกด้วย และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เป็ดสาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ได้ศึกษาอย่างทั่วถึง โดยได้รับการอุปถัมภ์และความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาและประชาชนทั่วไป ได้รับบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวัดหงษ์ประดิษฐาราม,วัดเทพชุมนุม โดยพระครูสุเทพธรรมนุรักษ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปี ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลนครหาดใหญ่ และประชาชนทั่วไป โดยได้พัฒนาบุคลากรสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสูงอีกด้วย"

                  ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดปลักคล้าอีกด้วย

                  วัดปลักคล้า ตั้งอยู่ในบริเวณวัดปลักคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ติดสนามบินหาดใหญ่ เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีพระประธานองค์ใหญ่สวยงาม เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป รวมถึงต่างประเทศด้วย เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนจิตใจ ปัจจุบันมีพระครูวีระเขมคุณ เป็นเจ้าอาวาส 

                   ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕