หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จวัดปากน้ำยกย่องผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๗/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๑๑๘ ครั้ง

     พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙)คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, ประธานคณะพระธรรมจาริก, แม่กองบาลีสนามหลวง, รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑, ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่าน โดยมีคณะพระสังฆาธิการ อาทิ พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ จังหวัดตรัง,พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๗,พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๖ และแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยพระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมงานพิธีฉลองกว่า ๑,๐๐๐ คน มีนาย กวี  กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประทานสมโมทนียกถาใจความว่า "พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ต่างมาที่นี้เพื่อชื่นชมบารมีของเรพเพทปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร) ชื่นชมความสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนา เป็นนักเสีลสะ มีผลงานโดดเด่น สร้างพุทธอุทยาน เป็นที่รู้จักกันทั่วสังฆมณฑลทั้งในและต่างประเทศ สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยอาคารสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด, อาคารเรียน,หอสวดมนต์ มีความสวยงาม เหมือนกับเนตรมิต สร้างที่รกร่างว่างเปล่าเป็นแดนสวรรค์ การสร้างอย่างนี้ได้ก็ด้วยบารมี ทั่ววงการสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนจึงชื่นชมยินดี"

          ประวัติพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี พรรษา ๓๑  บรรพชาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ วัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม ด้านการศึกษาสำเร็จนักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม, เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรีรยนวัดราชบูรณราชวรวิหาร กรุงเทพฯ กศ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร,พธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,รป.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ด้านสมณศักดิ์ ปี ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิคุณ, ปี ๒๕๔๕ เป็นพระราชปริยัติ และปี ๒๕๕๒ เป็นพระเทพปริยัติเมธี ตามลำดับ

          พระเทพปริยัติเมธี เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีผลงานต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั่วสังฆมณฑล ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ใต้ฐานเป็นสำนักงาน ลานกิจกรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

         โดยผู้สนใจติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ Tel.๐ ๕๖๒๑ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑๙๙๙๘

          ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕