หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
วันที่ ๒๗/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๐๖๙ ครั้ง

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปรับพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพีธีท้องสนามหลวง  เวลา ๑๗.๐๐ น.  
         ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้พิจารณาเห็นว่า  มีผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อไป   คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน แยกเป็น ๑๐ ประเภท คือ  ๑.ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา  ๒.ประเภทการศึกษาสงเคราะห์  ๓.ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๔.ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  ๕.ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  ๖.ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ๗.ประเภทส่งเสิรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  ๘.ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๙.ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ๑๐.ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
             ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
              ดูรายละเอียด ได้ที่นี่>>>               เกียรติบัตร>>>
              
        
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กองวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕ 
        


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕