หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๕๑๑ ครั้ง

วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเธียรเตอร์ A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้โอวาทนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า ๓๐๐ รูป/คน 

     พระศรีสิทธิมุนี กล่าวว่า "การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความกลมเกลียวสามัคคีระหว่างนิสินรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศจำนวน ๖๒๘ รูป/คน ประกอบด้วย พระภิกษุ จำนวน ๓๓๙ รูป คฤหัสถ์ จำนวน ๒๘๔ ท่าน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๙๘ รูป, ระดับปริญญาโทจำนวน ๓๑๑ รูป/คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา จำนวน ๓๑ รูป/คน" 

     เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙.,Ph.D.) ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ตอนหนึ่งใจความว่า "นิสิตนักศึกษา จะต้องตัดสิ่งกังวลออกให้หมด เช่น ทีวี โทรทัศน์ ต้องให้เกิดวิเวกธรรม อ่านพระไตรปิฎกไม่นอนก็ได้ การศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เหมือนกันการขุดหลุมลึกลงไป พอถึงระดับปริญญาเอกเหมือนกันการขุดให้ถึงตาน้ำ เข้ากับศาสตร์ต่างๆ อภิธรรมก็ได้ สื่อสารมวลชนก็ได้ เชื่อมโยงถึงกัน รู้อะไรให้รู้จริง, ต้องเปิดประตูแห่งความรู้ นั้นคือ การเรียนภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีองค์ความรู้อยู่อย่างมากมาย แต่การที่จะเข้าถึงได้ก็ต้องมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์, เปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แตกต่างทางความคิด ไม่แตกแยกทางวิชาการ มีใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย"

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับปริญญาเอกเปิดสอนสาขาพระพุทธศาสนา และสาขาปรัชญา ระดับปริญญาโท เปิดสอน สาขาพระพุทธศาสนา,ปรัชญา,ธรรมนิเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์,การจัดการเชิงพุทธ,การบริหารการศึกษา,ชีวิตและความตาย,ภาษาศาสตร์,ศาสนาเปรียบเทียบและสาขาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต มีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและหลักสูตรปกติ มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อจำวนมาก จนไม่สามารถรับเข้าศึกษาต่อได้ทั้งหมด อุบาสิกากรรณิกา ธรรมเกษร วิทยากรชื่อดัง,อดีตนักการเมือง,พิธีกร นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่เข้ามาศึกษาในปีนี้

   ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕